Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 103-113 |

Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 103-120 |

Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում /բովանդակային վերլուծության փորձ/ | ԲԵՀ, 2008, հ.2, էջ 103-120

Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք | ԲԵՀ, 2008, հ.3, էջ 103-113

Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 3-16 |
1   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все