Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր | ԲԵՀ, 2004, հ.2, էջ 77-83

Լեզվական և խոսքային մակարդակներ | ԲԵՀ, 2004, հ.3, էջ 44-56

Ձևույթաբանական վերլուծության հարցերը (հոդակապը որպես ձևույթ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 97-106 |

Ձևույթաբանական վերլուծության հարցեր | ԲԵՀ, 2002, հ. 3, էջ 97-106

Ներգոյական հոլովը հին հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 89-94 |
1   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все