Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Ներգոյական հոլովը հին հայերենում | ԲԵՀ, 1996, հ.3, էջ 89-94

«Ռամկական» («Ռամկօրէն») լեզվի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության պատմության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 55-61 |

Մխիթար Սեբաստացին որպես աշխարհաբարի, քերականության հիմնադիր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 21-25 |
1   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все