Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Հին հայերենի հպաշփականների հնչաբանական բնութագրերը | «Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 2 (20), էջ 198-205

Հին հայերենի ձայնեղ հպականների տարաժամանակյա բնութագրերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 39-48 |

Հին հայերենի ձայնեղ հպականները (համաժամանակյա հայեցակետ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-51 |

Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը | Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84 |

Հպական բաղաձայնների հնդևրոպական համակարգը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 2(66), էջ 107-136
1   2   3   4   5   6   7   8   9   13  |  Посмотреть все