Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Հին հայերենի Ւ (Ṷ) ձայնորդի տարաժամանակյա և համաժամանակյա բնութագրերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-28 |

Ձայն-կեանք, լռութիւն-մահ ընկալումները հայ բանաստեղծութեան տեքստում | Կամար, Պէյրութ, 2017, ԹԻՒ 27, էջ 98-102 |

Հին հայերենի Լ(Լ) և Ղ (Ł) ձայնորդների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3(59), էջ 97-105 |

Происхождение в древнеармянском языке сонорного звука Յ(Y) и его фонематическая значимость | European Journal of Humanities and Social Sciences. 2017, № 5, 24-29 pp. |

Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   13  |  Посмотреть все