Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Հին հայերենի եռաբարբառային կազմությունները | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 128-136 էջ, Հայաստան |

Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12 |

Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58 |

«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37 |

Հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական ընթացակարգերը | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2(60-61), 31-40 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все