Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Диахроническая типология фонем է в древнеармянском и Ѣ в старославянском языках | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1(7), 128-141 էջ, Հայաստան |

Սեբաստիան Շահումեանի երկաստիճան հնչոյթաբանական տեսութիւնը | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2016թ․, ԼԶ., 479-496 էջ, Լիբանան |

Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչույթաբանության հիմնադիր | Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2, 16-22 էջ, Հայաստան |

Գ. Ջահուկյանի «Համընդհանուր լեզվաբանական տեսության» հայեցակարգային հիմքերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15 |

Գ. Բ. Ջահուկյանի «Լեզվաբանության պատմությունը» (առաջաբանի փոխարեն) | Լեզվաբանության պատմություն, 2015թ․, 1, 3-13 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все