Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Հայկական և հնդեվրոպական երկբարբառային համակարգերը | Վէմ համահայկական հանդես, 2015թ., N 3(51), էջ 115-227 |

Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (հայագիտության երախտավորը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 71-75 |

Հնչույթի տեսության հոլովույթը Է. Աղայանի աշխատություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 3-14 |

Ն. Աղբալյան հայագետը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2014թ., N3 (47), էջ 93-113

Հին հայերէնի բացառական հոլովի վերջաւորութիւնների ծագումը | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2014 թ., հ. ԼԴ, էջ 21-36
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все