Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Հպական բաղաձայնների հնդեվրոպական և հայկական համակարգերը | Հայագիտության հարցեր, 2014թ., N 2, էջ 121-139

Հայերենագիտության երկու հիմնահարց ըստ Հոլգեր Պեդերսընի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 38-53 |

Ստուգաբանական դիտարկումներ | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2013թ., հ. ԼԳ, էջ 153-164

Հնչույթի գաղափարի սկզբնավորումը և հնչույթաբանական գիտակարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 138.2, Երևան 2012թ., էջ 34-50 |

Մտորումներ Գ. Ջահուկյանի «Հայերեն ստուգաբանական բառարանի» մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 78-83 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все