Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Հին հայերենի ձայնեղ շփական վ (v)-ն (ապաժամանակյա և տարաժամանակյա հայեցակերպեր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 35-47 |

Ստուգաբանական դիտարկումներ (մուկն, ունկն / ականջ-(ք)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 15-26 |

Հին հայերենի ձայնեղ շփական Վ [V]-ի հնչաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա քննություն) | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 213-222

Հին հայերենի շփականների հնչույթաբանական բնութագրերը (համաժամանակյա հայեցակետ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 29-39 |

Հին հայերենի հպաշփականների ծագումը (տարաժամանակյա հայեցակետ) | ՎԷՄ, 2020, թիվ 3 (71), էջ 187-218

Հին հայերենի հպաշփականների հնչաբանական բնութագրերը | «Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 2 (20), էջ 198-205

Հին հայերենի ձայնեղ հպականների տարաժամանակյա բնութագրերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 39-48 |

Հին հայերենի ձայնեղ հպականները (համաժամանակյա հայեցակետ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-51 |

Հին հայերենի խուլ հպականների հնչաբանական բնութագրերը | Էջմիածին, 2019, Ա, էջ 66-84 |

Հպական բաղաձայնների հնդևրոպական համակարգը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 2(66), էջ 107-136

Հնչույթի հասկացական արժեքայնությունը գործառական հնչույթաբանության մեջ | «Լեզու և լեզվաբանություն», 2019, թիվ 2 (21), էջ 27-37

Հին հայերենի ր (r), ռ (ṙ) նայականների և մ (m), ն (n) ռնգայինների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1 (13), էջ 140-152

Ե․ Դ․ Պոլիվանովի զուգամետատարամետային հնչույթաբանական հայեցակարգը | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 2, էջ 251-259 |

Հին հայերէնի երկբարբառային կազմութիւնների հնչոյթաբանական եւ հնչիւնաբանական արժէքները | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2018, 38, էջ 57-78 |

Հին հայերենի Յ (Y/I̭) ձայնորդը տարաժամանակյա և համաժամանակյա հայեցակերպերում | Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 158-164 |

Հին հայերենի Ւ (Ṷ) ձայնորդի տարաժամանակյա և համաժամանակյա բնութագրերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-28 |

Ձայն-կեանք, լռութիւն-մահ ընկալումները հայ բանաստեղծութեան տեքստում | Կամար, Պէյրութ, 2017, ԹԻՒ 27, էջ 98-102 |

Հին հայերենի Լ(Լ) և Ղ (Ł) ձայնորդների ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017, 3(59), էջ 97-105 |

Происхождение в древнеармянском языке сонорного звука Յ(Y) и его фонематическая значимость | European Journal of Humanities and Social Sciences. 2017, № 5, 24-29 pp. |

Հին հայերենի եայ և եաւ եռաբարբառակերպերի ծագումը | ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1(57), 115-124 էջ, Հայաստան |

Հին հայերենի եռաբարբառային կազմությունները | Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 128-136 էջ, Հայաստան |

Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12 |

Հին հայերենի ձայնավորական համակարգի ծագումը և հնչաբանական արժեքայնությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 43-58 |

«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37 |

Հնչույթաբանական վերլուծության հիմնական ընթացակարգերը | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 1-2(60-61), 31-40 էջ, Հայաստան |

Диахроническая типология фонем է в древнеармянском и Ѣ в старославянском языках | Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1(7), 128-141 էջ, Հայաստան |

Սեբաստիան Շահումեանի երկաստիճան հնչոյթաբանական տեսութիւնը | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2016թ․, ԼԶ., 479-496 էջ, Լիբանան |

Ռ. Յակոբսոնը պատմական հնչույթաբանության հիմնադիր | Լեզու և լեզվաբանություն, 2016թ․, 2, 16-22 էջ, Հայաստան |

Գ. Ջահուկյանի «Համընդհանուր լեզվաբանական տեսության» հայեցակարգային հիմքերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-15 |

Գ. Բ. Ջահուկյանի «Լեզվաբանության պատմությունը» (առաջաբանի փոխարեն) | Լեզվաբանության պատմություն, 2015թ․, 1, 3-13 էջ |

Հայկական և հնդեվրոպական երկբարբառային համակարգերը | Վէմ համահայկական հանդես, 2015թ., N 3(51), էջ 115-227 |

Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյան (հայագիտության երախտավորը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 71-75 |

Հնչույթի տեսության հոլովույթը Է. Աղայանի աշխատություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 3-14 |

Ն. Աղբալյան հայագետը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2014թ., N3 (47), էջ 93-113

Հին հայերէնի բացառական հոլովի վերջաւորութիւնների ծագումը | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2014 թ., հ. ԼԴ, էջ 21-36

Հպական բաղաձայնների հնդեվրոպական և հայկական համակարգերը | Հայագիտության հարցեր, 2014թ., N 2, էջ 121-139

Հայերենագիտության երկու հիմնահարց ըստ Հոլգեր Պեդերսընի | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 38-53 |

Ստուգաբանական դիտարկումներ | Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բէյրութ, 2013թ., հ. ԼԳ, էջ 153-164

Հնչույթի գաղափարի սկզբնավորումը և հնչույթաբանական գիտակարգը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 138.2, Երևան 2012թ., էջ 34-50 |

Մտորումներ Գ. Ջահուկյանի «Հայերեն ստուգաբանական բառարանի» մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 78-83 |

Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010թ., N 3, էջ 246-261

Բացառիկ ճակատագրի գիրքը | ԲԵՀ. Բանասիրություն, 2010, հ. 130.2, էջ 72-76

Բացառիկ ճակատագրի գիրքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 72-76 |

Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 96-105 |

Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը | ԲԵՀ, 2009, հ.3, էջ 96-105

Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 103-113 |

Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում (բովանդակային վերլուծության փորձ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 103-120 |

Տեսիլները Չարենցի անավարտ մատյանում /բովանդակային վերլուծության փորձ/ | ԲԵՀ, 2008, հ.2, էջ 103-120

Գերհնչյունը որպես գերհնչույթի խոսքային համարժեք | ԲԵՀ, 2008, հ.3, էջ 103-113

Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 3-16 |

Հնչական նվազագույն միավորը որպես լեզվաբանական նշան | ԲԵՀ, 2007, հ.3, էջ 3-16

Հին Հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 87-97 |

Հին հայկազյան բառարանը և բառարանագրության տեսության հարցերը, | ԲԵՀ, 2006, հ.2, էջ 87-97

Լեզվական եվ խոսքային մակարդակներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 44-56 |

Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր (Ի. Ա. Բոդուեն դե Կուրտենե, Ֆ. դե Սոսյուր) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 77-83 |

Շարույթաբանական ըմբռնման հարցեր | ԲԵՀ, 2004, հ.2, էջ 77-83

Լեզվական և խոսքային մակարդակներ | ԲԵՀ, 2004, հ.3, էջ 44-56

Ձևույթաբանական վերլուծության հարցերը (հոդակապը որպես ձևույթ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 97-106 |

Ձևույթաբանական վերլուծության հարցեր | ԲԵՀ, 2002, հ. 3, էջ 97-106

Ներգոյական հոլովը հին հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 89-94 |

Ներգոյական հոլովը հին հայերենում | ԲԵՀ, 1996, հ.3, էջ 89-94

«Ռամկական» («Ռամկօրէն») լեզվի ըմբռնումը հայ լեզվաբանության պատմության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 55-61 |

Մխիթար Սեբաստացին որպես աշխարհաբարի, քերականության հիմնադիր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 21-25 |