Факультет философии и психологии
Факультет философии и психологии
 
 

Գիրք

, , ,

Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում | ԵՊՀ հրատ., 2020, 198 էջ

, , , ,

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

, , ,

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Հոգեգենետիկայի արդի խնդիրները | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 36 էջ |

, , ,

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |

, , ,

Անձի ինքնիրացման հիմնախնդիրը | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2011, 102 էջ

, , , , , , ,

Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131 |

, ,

Երեխայի հոգեկան զարգացումը գնահատող դիագնոստիկ փաթեթ | Մեթոդական ուղեցույց, Հեղինակային հրատարակություն, 2009, 134 էջ

, , , ,

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր

Психогенетика и нейропсихология | Учебные программы, Ереван, изд-во РАУ, 2007, 37 с.

Դասախոսություններ մարդաբանությունից | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 54 էջ

,

Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 87 էջ
 

Հոդված

, ,

Մասնագիտական հոգեբանասոցիալական կարողունակությունների վերաձևավորումը ճգնաժամային պայմաններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 52-58 |

, , ,

Socio-Psychological Assessment and Management of Universal Inclusion Process Effectiveness | International Journal of Science and Research, 2021, N 10 (4), p. 254-256

,

Անձի հոգեբանական անվտանգությունն աշխատանքային միջավայրի փոփոխման կոնտեքստում | «Արդի հոգեբանություն», 2021, թիվ 1 (8), էջ 90-99

,

Ղեկավարների որոշումների ընդունման ռազմավարությունների եվ տիպաբանական առանձնահատկությունների փոխկապակցվածության հետազոտություն | Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 117-122 էջ

,

Ղեկավարի անտիցիպացիոն ունակությունները դերը կազմակերպության կորպորատիվ մշակույթի ձեվավորման գործընթացում | Այլընտրանք, 2020, 2, 258-264 էջ

,

Ուսանողի արժեհամակարգի հետազոտումը հոգեբանական հնվտանգության համատեքստում | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 427-432 էջ

, ,

Սովորողի առարկայական նախասիրության եվ մոտիվացվածության կապը մասնագիտական ինքնորոշման գործընթացում | Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 389-395 էջ

, ,

Методологические аспекты исследования экзистенциальных потребностей студенческого возраста | Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, XI Международная научно-практическая конференция. 2018, стр. 108-113 |

, , , ,

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

, , , , ,

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

,

Մասնագիատական ինքնուրույնությունը և ձեռներեցությունը որպես կոմպետենտության նախապայման | Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 222-227 էջ, Հայաստան

, ,

Самостоятельность в контексте профессиональной компетентности личности | Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 561-566

Психологическaя безопасность личности студента на примере многодетных и однодетных семей | Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 280-284

, ,

Личность студента в контексте психологичкской безопасности | Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 517-521 էջ |

, , ,

Психологическая безопасность пользователей транспорта | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Россия, 2015, 7, 478-487 стр. |

, ,

Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения (Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 65-72 |

,

Профессиональные качества и процессы деформации современного педагога, Международная научная конференция «Современные проблемы развития науки и образования» | Сборник науч. статей, Изд-во РАУ, Ереван, 2014, c. 97-104

,

Մասնագիտական ինքնորոշումը որպես անձի կայացման նախադրյալ, «Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» | ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 420-423

, ,

Психологическое сопровождение как эффективная форма профессионального самоопределения старших школьников | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», № 1 (16), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 65-72

Հոգեբանական անվտանգության ուսումնասիրումը մասնագիտական գործունեությունում | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 318-324

,

Oбеспечение психологической безопасности личности студента | Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы V международной научно-практическoй конференции, Москва РУДН, ч. 2, 2012, с. 387-391

,

Образовательная система с точки зрения обеспечения психологической безопасности личности студента. Безопасность личности: состояние и возможности обеспечения | Материалы международной научно-практической конференции, Пенза-Ереван-Колин, 2012, с.44-49

Профориентация старшеклассников как фактор повышения уровня самосознания | «Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 125-132

Профессиональная компетентность и самореализация личности преподавателя в рамках непрерывного образования | Проблемы и перспективы развития образования в ХХI веке: проф. становл. личности, Материалы международной научно-практической конференции, Пенза-Ереван-Прага, Научно-издательский центр “Социосфера”, 2011, с. 161-166

Проблема профессионального самоопределения в системе образобания | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011, էջ 284-286

,

Особенности обеспечения непрерывного профессионального образования в контексте Болонского процесса, Основные проблемы послевузовского и непрерывного образования | Сборник статей международной научной конференции, Ереван, 2010, с. 86-90

, ,

The study of hardiness in relation with personal values and personality development under conditions of social changes | Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 215

,

Երիտասարդ մասնագետների ինքնիրացման հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 50-56 |

, , , , ,

Հոգեբանական և սոցիալական աշխատանքները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունում | Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Երևան, 2009, 151 էջ |

, , ,

Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ | «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2008, էջ 108-115

Անձի գործունեության հուսալիության ապահովման տոլերանտ դրսևորումները | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2008, էջ 41-45

,

Проблема толерантности: анализ критериев и границ толерантных отношений | Сборник научных статей, Социально-гуманитарные науки, Ч.2, Ереван, Изд-во РАУ, 2008, с. 393-403

,

Նույնականության հիմնախնդրի վերլուծության ինտեգրատիվ մոտեցում հոգեբանության մեջ | «Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», «Զանգակ-97», 2007, էջ 42-49

Факторы эндогенных психозов и их проявление в юношеском возрасте | «Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2007, էջ 156-162

, ,

Проблема контроля знаний в системе высшего образования | «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 174-176

, ,

Исследование динамики психоэмоционального состояния детей страдающих лейкемией | Вестник МАНЭБ, том 11., вып. 2, N 8, Ереван, 2006, с. 143-148

,

Ինտեգրացիայի դերը անկարող երեխաներին ուսուցանելիս | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 83-88

,

Պատանիների փոխհարաբերություններում դրսևորվող միջանձնային առանձնահատկությունները | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 88-95

Использование НЛП (нейролингвистического программирования) для улучшения здоровья | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2005, էջ 197-206

,

Տոլերանտ դիրքորոշումների ձևավորումը դեռահասների մոտ | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 1-2, 2004, էջ 72-74

Նվիրվում է Էզրաս Հասրաթյանի ծննդյան 100 ամյակին | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2004, էջ 125-129

,

Հոգեբանության մեջ էկոլոգիական գիտակցության զարգացման կարևորությունը | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 3-4, 2002, էջ 125-130

Էկոլոգիական գիտակցության և հոգեմանկավարժության հարցերի մասին | «Դպրոցականների ուսումնական գործունեությունը և նրանց առողջության պահպանման խնդիրները», II գիտական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1998, էջ 33-37

Անձը և էկոհոգեբանության պրոբլեմները | Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Մ. Մազմանյանի անվ. հոգեբանական գիտահետազոտական լաբորատորիայի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 62-63
 

, , ,

Perspectives of Professional Support for Students in Armenia | Psychology In The 21st century, Open Minds, Societies and World, 32nd International Congress of Psychology, 18-23.07.2021, p. 1, Czech Republic

,

Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360

,

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը | Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103