Факультет философии и психологии
Факультет философии и психологии
 
 

Գիրք

, , ,

Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում | ԵՊՀ հրատ., 2020, 198 էջ

, , , ,

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

, , ,

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Հոգեգենետիկայի արդի խնդիրները | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 36 էջ |

, , ,

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |
1   2   3  |  Посмотреть все
 

Հոդված

,

Особенности обеспечения непрерывного профессионального образования в контексте Болонского процесса, Основные проблемы послевузовского и непрерывного образования | Сборник статей международной научной конференции, Ереван, 2010, с. 86-90

, ,

The study of hardiness in relation with personal values and personality development under conditions of social changes | Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 215

,

Երիտասարդ մասնագետների ինքնիրացման հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 131.4, Երևան 2010թ., էջ 50-56 |

, , , , ,

Հոգեբանական և սոցիալական աշխատանքները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունում | Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Երևան, 2009, 151 էջ |

, , ,

Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ | «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2008, էջ 108-115
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Посмотреть все
 

, , ,

Perspectives of Professional Support for Students in Armenia | Psychology In The 21st century, Open Minds, Societies and World, 32nd International Congress of Psychology, 18-23.07.2021, p. 1, Czech Republic

,

Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360

,

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը | Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103