Факультет философии и психологии
Факультет философии и психологии
 
 

Գիրք

, , ,

Մասնագետի պատրաստման հոգեբանական գնահատում | ԵՊՀ հրատ., 2020, 198 էջ

, , , ,

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

, , ,

Սովորողի ինքնուրույնության և մասնագիտական ինքնորոշման հոգեբանական գնահատում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 78 էջ

Հոգեգենետիկայի արդի խնդիրները | Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2015թ․, 36 էջ |

, , ,

Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 76 էջ |
1   2   3  |  Посмотреть все
 

Հոդված

Նվիրվում է Էզրաս Հասրաթյանի ծննդյան 100 ամյակին | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 1-2, 2004, էջ 125-129

,

Հոգեբանության մեջ էկոլոգիական գիտակցության զարգացման կարևորությունը | «Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», 3-4, 2002, էջ 125-130

Էկոլոգիական գիտակցության և հոգեմանկավարժության հարցերի մասին | «Դպրոցականների ուսումնական գործունեությունը և նրանց առողջության պահպանման խնդիրները», II գիտական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1998, էջ 33-37

Անձը և էկոհոգեբանության պրոբլեմները | Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Մ. Մազմանյանի անվ. հոգեբանական գիտահետազոտական լաբորատորիայի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 62-63
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Посмотреть все
 

, , ,

Perspectives of Professional Support for Students in Armenia | Psychology In The 21st century, Open Minds, Societies and World, 32nd International Congress of Psychology, 18-23.07.2021, p. 1, Czech Republic

,

Հանրակրթական ուսումնական աստատությունների ուսուցիչների հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, հոկտեմբեր 28-30, 2011, էջ 358-360

,

Փոխակերպվող հասարակության պայմաններում անձի մասնագիտական կայացումը | Միջազգային գիտաժողով, Փոխակերպվող հասարակության զարգացման տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ. ամփոփումներ, ապրիլ 16-17, 2012, էջ 103