Юридический факультет
 
 

Գիրք

Տնօրինչականության սկզբունքը և տնօրինչական գործողությունները քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ, Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015.-192 էջ |
 

Հոդված

Դատավարական ժամկետների կասեցումը, վերականգնումը և երկարաձգումը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (36), էջ 61-68 |

Դատավարական ժամկետների իրավական ընդհանուր բնութագիրը և հաշվարկը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 52-63 |

Հաշտության համաձայնության տեսակները քաղաքացիական դատավարությունում | «Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 70-75 |

Հայցապահանջի փոփոխման հիմնահարցերը քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 445-457 |

Об основных вопросах мирового соглашения в судебном разбирательстве | Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, № 2 (15), 2018, стр. 44-55 |
1   2   3   4   5   6  |  Посмотреть все