Էկոլոգ. հիմն. ՀՀ-ում. թեզիսներ
Բովանդակություն


ԹԵԶԻՍՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ


31 մայիսի-1 հունիսի, 2010 թ.
Երևանի պետական համալսարան, ք. Երևան

Ալեքսանյան Գոռ
ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի ազդեցությունը անապատացման գործընթացի վրա
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 3-4
Անտոնյան Արտակ
Մերձսևանյան գոտու Շորժայի հանքավայրի քրոմիտարբերությունը
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 5-6
Ասատրյան Վարդան
Ուրբանիզացված գոտիներում բնապահպանական կրթության որակի բարձրացումը տնային կենդանիների խնամքի միջոցով
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 7-9
Գաբրիելյան Գարիկ
Ջրային միջավայրում բետաինի ինքնամաքրման որոշ հնարավորությունների ուսումնասիրություն
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 10-12
Գալստյան Հրաչուհի
Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը մարդու առողջության վրա (ՀՀ օրինակով)
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 13-15
Գասպարյան Ռ. Կ., Գասպարյան Վ. Ռ. , Հարությունյան Ս. Բ.
Ակտիվ սողանքային տարածքներում էկոերկրաֆիզիկական մոնիթորինգի համալիրի մշակման առանձնահատկությունները
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 16-18
Գրիգորյան Անահիտ
Գյումրի քաղաքի էկոլոգիական հիմնախնդիրները և դրանց ազդեցությունը բնակչության ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության վրա
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 19-21
Գուրօղլյան Մարիամ
Կլիմայի փոփոխության հնարավոր ազդեցությունը բնական և գյուղատնտեսական էկոհամակարգերի վրա (Սևանի ավազանի օրինակով)
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 22-24
Թաբաթաբայի Ջավադ Ջալալի
Իրանի Իսֆահան նահանգի հանքարդյունահանման ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 25-26
Խալաթյան Դիանա
Ֆիզիկական կուլտուրայի էկոլոգիա
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 27-29
Մալխասյան Միքայել
Երևան քաղաքի էկոլոգիական իրավիճակը կապված ավտոտրանսպորտի արտանետումների հետ
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 30-32
Մանուկյան Սերինե
Խիտոզանի կիրառությունը թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 33-35
Մայիլյան Արմենուհի
Ջաջուռի ածխային հանքավայրի ջրաերկրաբանական պայմանները և հանքադաշտ մուտք գործող ջրաքանակի հաշվարկը
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 36-37
Մխիթարյան Հասմիկ
Ազատի ջրամբարի ջրաքիմիական վերլուծությունը
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 38-40
Մովսիսյան Գոռ
Բնօգտագործման վճարները սահմանադրական արդարադատության առարկա
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 41-43
Նադարյան Անի
Շրջակա միջավայրը և մարդու ժառանգականությունը
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 44-46
Փարսադանյան Մարինե
Աղստև գետի հանքայնացումը
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 47-48
Փերիխանյան Եկատերինա
Ում ճառագայթման կիրառությունը տարբեր սորբենտներով թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 49-51
Պետրոսյան Ռոման
Սոտք գյուղի շրջակա հողերի աղտոտիչները
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 52-53
Պետրոսյան Վահագն
Նավթամթերքներով Սևանա լճի աղտոտվածության որոշ օրինաչափությունների մասին
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 54
Սանթրոսյան Միքայել
Օրգանական և հանքային պարարտանյութերի ազդեցությամբ բակլազգի մշակաբույսերի էկոլոգիական ֆունկցիոնալ փոփոխությունները Էջմիածնի տարածաշրջանի ագրոհամակարգերում
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 55-57
Սարգսյան Ռուդոլֆ
ՀՀ անապատացման հիմնախնդիրը
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 58-59
Սիմոնյան Արսեն
Նավթամթերքներով Հրազդան գետի աղտոտվածության որոշ օրինաչափությունների մասին
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 60-62
Վարդանյան Աննա
Գավառագետի աղտոտիչները և դրանց ազդեցությունը մարդու առողջության վրա
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 63-65
Քեռյան Տիգրան
Էկոզբոսաշրջագիտություն. նոր միջգիտական ուղղության առանձնացման փորձ
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ: Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով: Թեզիսների ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010թ., էջ 66-67