ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.1 (11)
Բնական եվ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ամալյա Նավասարդյան
ՀՀ զբոսաշրջության իրավական կարգավորումը կայուն զարգացման հայեցակարգի տեսանկյունից
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 8-12
Ամալյա Նավասարդյան
ՀՀ թանգարաններում կիրառվող ինովացիաները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 13-17
Ամալյա Նավասարդյան
Թանգարանային զբոսաշրջության զարգացումը Հայաստանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 18-22
Անի Գևորգյան
Սյունիքի մարզի խոշոր ջրամբարների պատվարների կայունության գնահատումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 23-27
Անի Գևորգյան
Տարածքի սեյսմիկ ռեժիմի վերլուծություն և սպասվող երկրաշարժի ազդեցության գնահատում (Գեղի ջրամբարի պատվարի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 28-32
Անի Հակոբյան
Անդրսահմանային գետերը՝ որպես աշխարհաքաղաքական գործոն (Հայաստանի և Ադրբեջանի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 33-37
Արգինե Բաբաջանյան
Արագածի լեռնազանգվածի պալեոռելիեֆի և ստորերկրյա ջրերի բաշխվածության ուսումնասիրությունն օդատիեզերական և ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդներով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 38-40
Էլյա Սահակյան
Ջավախքի սեյսմածին գոտիների առանձնահատկությունները` պայմանավորված Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 41-47
Էմմա Սուքիասյան
Սևանա լճի էկոլոգիական վիճակի դինամիկան
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 48-52
Հայարփի Շահինյան
Հյուրընկալության ինդուստրիայի ձեռնարկությունների մրցակցային ռազմավարության համեմատություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 53-59
Հայարփի Շահինյան
Սփյուռքի ազդեցությունը ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 60-64
Հայկ Մանասյան
ՀՀ բնակչության միգրացիայի ժողովրդագրական հետևանքները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 65-69
Հրաչուհի Գալստյան
Կլիմայական շարքերի վերլուծության մեթոդաբանական հարցերի շուրջ (ՀՀ օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 70-75
Մամիկոն Եփրեմյան
Լեռնային ռելիեֆի և օդերևութաբանական պայմանների ազդեցության գնահատումը ցածր բարձրություններում իրականացվող թռիչքների վրա (ՀՀ օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 76-80
Նարե Գյոզալյան
ՀՀ մարզերի ռեկրեացիոն ներուժի համեմատական բնութագիրը՝ որպես ՌՏՀ-ի ձևավորման կարևոր նախադրյալ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 81-87
Նարինե Հայրապետյան
ՀՀ տարածքի անհետացման եզրին գտնվող բույսերի պահպանման հիմնախնդրի շուրջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 88-91
Ռոման Խաչատրյան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքների առաջացման և զարգացման ինժեներաերկրաբանական պայմանների վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 92-95
Սերինե Սարդարյան
Մշակութային զանգվածային միջոցառումների կառավարման էությունը «Էրեբունի-Երևան» տոնի օրինակով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 96-100
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Արփինե Պողոսյան, Լիլիթ Գաբրիելյան
Հայաստանի հանքային աղբյուրներից մեկուսացված Rhodobacter sphaeroides բակտերիաներում կենսաջրածնի ֆոտոարտադրության առանձնահատկությունները տարբեր վերականգնիչների և օքսիդիչների առկայությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 102-107
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ
Թորգոմ Եզեկյան
Մետաղական մասնիկի հետ ռեզոնանսորեն կապված երկու գրգռված քվանտային դիպոլային ճառագայթիչների ռելաքսացման դինամիկան (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 109-114
Խաչիկ Սահակյան
Իդեալական մետաղում փորված ենթաալիքային ճեղքից էլեկտրամագնիսական ալիքների անցման անալիտիկ բացատրությունը (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 115-119
ՖԻԶԻԿԱ
Հայկ Էլբակյան
Սպիրալաձև շեղող համակարգ ստրիկ խցիկների համար
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 121-126
Դավիթ Սեդրակյան, Դանիել Բաղդասարյան
Պտտվող գերհոսուն քվարկային աստղի մագնիսական կառուցվածքը (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 127-133
ՔԻՄԻԱ
Անետա Ամիրջանյան
Չհագեցած կապ պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված նոր ամինաթթվի ասիմետրիկ սինթեզ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 136-139