ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.2 (12)
Հասարակական գիտություններ (Հայ բանասիրություն)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՀԱՅ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բենիկ Վարդանյան
Շամուխայի որոշ տեղանունների շուրջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 8-12
Դիանա Հակոբյան
Ծաղկանունները և բուսանունները Դավիթ Սալաձորցու «Գովասանք ծաղկանց» տաղում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 13-17
Էլինա Քյուրքչյան
Նորաբանությունները ֆինանսաբանկային ոլորտում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 18-21
Թագուհի Մանուկյան
Վ. Վիսոցկու երկու բանաստեղծությունների ("Кони привередливые", "Охота на волков") հայերեն թարգմանությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 22-27
Թամարա Պողոսյան
Աշխարհաբար առաջին տպագիր գրքերի մաթեմատիկական տերմինաբանական համակարգերի համեմատական քննություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 28-34
Թամարա Պողոսյան
Աշխարհաբարի վաղ շրջանի խոնարհման առանձնահատկություններ՝ ըստ աշխարհաբար առաջին տպագիր գրքերի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 35-41
Լիանա Հակոբյան
Ազգակցական հարաբերություններ ցույց տվող բառերը հայերենում և դրանց փոփոխությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 42-46
Լիլիթ Ղուլինյան
Բարձրաքաշի արձանագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 47-50
Լուսինե Հովհաննիսյան
Ուղղական հոլովով լրացում ունեցող գոյականական բառակապակցությունները Պարույր Սևակի պոեզիայում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 51-54
Կարինե Դիլոյան
Հայերենի և ռուսերենի բայական անդամի խնդիր լրացումների զուգորդումներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 55-58
Կարինե Դիլոյան
«Մայր» և «տատ» հասկացույթները Ֆեթհիյե Չեթինի «Մեծ մայրս» ստեղծագործությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 59-63
Հռիփսիմե Կոստանյան
Գրաբարի հարադիր բայերից առաջացած բարդ բառերն արդի հայերենում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 64-68
Մարիամ Հակոբջանյան
Հ. Շիրազի «Սիամանթո և Խջեզարե» պոեմի նորաբանությունների կազմության սկզբունքներն ու կառուցվածքային տիպերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 69-74
Մարիանա Բոցինյան
Աշտարակ քաղաքի խոսվածքի հնչյունական և բառապաշարային որոշ տեղաշարժեր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 75-78
Մելինե Գրիշկյան
Նորաբանությունները ժամանակակից հայերենի և անգլերենի տնտեսագիտական բառաշերտում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 79-83
Միրանուշ Կեսոյան
Դերանվանական հոլովման առանձնահատկությունները Եղիշեի «Վասն վարդանայ և հայոց պատերազմին» երկում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 84-89
Սիլվա Գասոյան
Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ բժշկութեան» երկի բժշկական տերմինների լեզվական առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 90-94
Վանուհի Բաղմանյան
Հայկական հնագույն տեղանունները Ն. Ադոնցի «Հայաստանը Հուստինիանոսի դարաշրջանում» գրքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 95-100
Վանուհի Բաղմանյան
Ն. Ադոնցի հնչյունաբանական և բառաքերականական դիտարկումները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 101-106
Տաթևիկ Սարգսյան
Նորագույն փոխառությունները մամուլում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 107-111
Քրիստինե Բագրատյան
Տեղանվանագիտական մեկնությունները Գ. Ղափանցյանի «Հայոց լեզվի պատմություն. հին շրջան» աշխատության մեջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 112-117
Մանկավարժություն
Արծվիկ Սարգսյան
Գնահատման համակարգերը ՀՀ բուհերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 118-123
Էլեն Չավուշյան
Ղեկավարի հաղորդակցման առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 124-128
Մերի Սուքիասյան
Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դերն ուսուցման գործընթացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.2 (12), հասարակական գիտություններ, էջ 129-133