Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր
Բովանդակություն

Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր

Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ասլանյան Անի
ՀՀ-ում երիտասարդության զբաղվածության արդի իրավիճակը առկա մարտահրավերները
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 4-11
Ավետիսյան Գեորգի
Կոռուպցիան և հանրային բարեկեցությունը
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 12-18
Բադալյան Գոռ
Գյուղատնտեսական մթերքների արտահանման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 19-25
Բարսեղյան Աննա
Բանկային համակարգի արդյունավետությունը
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 26-32
Գևորգյան Մարինե
Գյուղտեխնիկայի և այլ արտադրամիջոցների սեփականաշնորհման ընթացքն ու հետևանքները ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերափոխումների համատեքստում (1991-2000 թթ.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 33-39
Թադևոսյան Անահիտ
Էլեկտրոնային կառավարության էությունը և զարգացման ցուցանիշները
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 40-46
Թովմասյան Գայանե
Զբոսաշրջության առկա վիճակը և հիմնական տեսակների զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 47-53
Ղազարյան Ամասյա
I-M-T Մոդել
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 54-60
Ղազարյան Ամասյա
Ջինիի գործակցի գնահատումը և Պիետրաի ինդեքսի կիրառությունը
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 61-68
Մարգարյան Կարլեն
Վարկավորման նորարական գործիքների կիրառումը ՀՀ- ում ՓՄՁ զարգացման գործում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 69-76
Միրզոյան Նարինե
Վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 77-82
Մխիթարյան Մարինա
Ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարման և գնահատման մեթոդաբանության մի քանի հարցեր
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 83-90
Մոմջյան Մարիամ
Էներգետիկ մենեջմենթի ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 91-96
Նանյան Աշոտ
Ներդրումային որոշումների ստատիկ-համեմատական հատկությունների մասին
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 97-104
Չախոյան Գագիկ
ՀՀ բնակչության միգրացիայի դետերմինանտները և դրանց փոփոխության դինամիկան 2008-2015 թթ.
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 105-110
Սահակյան Նունե
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 111-118
Սարգսյան Անահիտ
Գների մակարդակը և տնտեսական աճի դինամիկան ՀՀ-ում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 119-125
Փանոսյան Իռա
Ագրարային խորհրդատվական ծառայությունների կազմակերպական մոդելները և ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 126-131
Քարամյան Տիգրան
ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետազոտություն
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 132-139
Քոչարյան Մարիանա
ՀՀ նորամուծական գործունեության կարգավորման օրենսդրանորմատիվային դաշտի վերլուծություն
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 140-146
Բրայցևա Սվետլանա
Դիդակտիկ հաղորդակցման ինտեգրատիվ մոդելը ֆինանսատնտեսական կրթության համատեքստում (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 147-155
Վաժինսկի Ֆեոդոր, Կոլոդիյչուկ Անատոլի
Գյուղական տուրիզմի ժամանակակից տեղեկատվական բազայի զարգացման ուղղությունները (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 156-162
Գևորգյան Ռազմիկ, Միժնասարով Ռախիմբայ
Ռազմավարության ընտրության դերը ձեռնարկության զարգացման գործում (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 163-169
Գյոզալյան Վարդուշ
Կենսամակարդակը և կյանքի որակը՝ պետության սոցիալական քաղաքականության արդյունավետության չափանիշներ (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 170-177
Զադորոժնյուկ Նատալիա
Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարային ուղղությունները Ուկրաինայի հարավային տարածաշրջանում (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 178-183
Զելենցով Անդրեյ
Ներմուծման փոխարինման դերը ՌԴ ագրոպարենային համալիրի զարգացման գործում (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 184-193
Կարապետյան Ռիմա
Պաշարների կառավարման կատարելագործումը մեծածախ ցանցում (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 194-201
Կուչերյավենկո Ս., Կոնովա Ա.
Փոքր և միջին բիզնեսում ռիսկերի մակարդակի նվազեցման ուղենիշները (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 202-208
Միշինա Իրինա, Յաստերմեյսկիյ Մակսիմ
Ձեռնարկության ծախսերի վերլուծությունը «Կոնցերն Խլեբպրոմ» ընկերության օրինակով (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 209-215
Հովհաննիսյան Նարինե
Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության տեսությունը և ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության նոր տեսության առավելությունը նեոդասականի նկատմամբ (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 216-223
Տևյաշովա Ալեքսանդրա
Գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման արդյունաբերական համալիրի զարգացման կայունությունը (ՌԴ կենտրոնական դաշնային շրջանի օրինակով) (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 224-232
Շարի Քրիստինա
Հոնկոնգի ինովացիոն քաղաքականությունը (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 233-238
Յաստերմեյսկի Մակսիմ, Սորոկա Լյուդմիլա
Էլեկտրոնային առևտրի իրավական կարգավիճակը (ռուս.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 239-246
Ադիլխանյան Հայկ
ՀՀ էներգետիկայի ոլորտի հավասարակշռված ցուցանիշների համակարգի ձևավորումը (անգլ.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 247-255
Հարոյան Լևոն
Հայաստանի պետական պարտատոմսերի շուկայի ինֆորմացիոն էֆեկտիվությունը (անգլ.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 256-262
Մատչիաշվիլի Թամար
Գլոբալ մրցունակության ցուցիչը և գործարարության վարման ցուցիչը Հարավային Կովկասի երկրներում (անգլ.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 263-270
Սմոտրիցկայա Մարիա
Տնտեսական պատերազմների նոր ալիքը. Մետաքսի նոր ճանապարհն ընդդեմ Անդրխաղաղօվկիանոսյան գործընկերության (անգլ.)
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, Միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017, էջ 271-279