ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.1 (18)
Հասարակական գիտություններ (աստվածաբանություն, արեվելագիտություն, պատմություն)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2017, 1.1 (18),  հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աննա Մարմարյան
Գիտակրթական հարցերը Գարեգին Հովսեփյանցի բարենորոգչական ծրագրերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 7-12
Նազելի Հայրապետյան
Խաչքարերում առկա երկնային լուսատուների խորհրդանշանային զարդամոտիվների ընդհանուր վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 13-19
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անուշավան Մելքումյան
Թուրքական բրիգադի մասնակցությունը կորեական պատերազմին (1950-1953թթ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 23-29
Աստղիկ Պողոսյան
Օսմանյան վերջին խալիֆ Աբդուլ Մեջիդ 2-րդի գործունեությունը օսմանյան կայսրության մայրամուտի շրջանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 30-44
Շուշան Ազատյան
Թալիշական որոշ բուսանունների մասին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 45-56
Սոնա Սուքիասյան
Ալեքսանդրեթի սանջաքի հարցը թուրք-սիրիական հարաբերություններում 1936-1939 թթ.
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 57-68
Տարոն Հովհաննիսյան
Բանակի դերը Թուրքիայի քաղաքական կյանքում 1920-30-ական թթ.
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 69-77
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Անահիտ Ավագյան
Կառլոս Մեծի տերության կառույցը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 81-86
Անի Խաչատրյան
Արթիկի դամբարանադաշտի խեցեղենը ուշ բրոնզի-վաղ երկաթի շրջափուլերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 87-99
Անի Հակոբյան
Սիրիահայերի տնտեսամշակութային բնութագրի փոփոխությունները. սիրիահայերը Հայաստանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 100-106
Աննա Թադևոսյան
Համիդիե հեծելազորային գնդերը՝ ցեղասպանության գործիք
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 107-112
Արուս Հակոբյան
Ղրիմի թաթարների տեղահանությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 113-122
Գայանե Հովհաննիսյան
Հայ-թուրքական հարաբերությունները 1991-1994 թվականներին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 123-132
Գեղամ Ասատրյան
Արտասահմանյան մամուլի որոշ անդրադարձներ Ելդըզի մահափորձին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 133-138
Գուրգեն Մուրադյան
Պատմագրական մեթոդի կերպափոխումը ուշ անտիկ ժամանակաշրջանում. Եվսեբիոս Կեսարացի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 139-151
Գուրգեն Մուրադյան
«Նոր ժամանակագրության» ժամանակի կառույցի կեղծ գիտականությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 152-160
Դոլերա Թումասյան
Երկբևեռ աշխարհի ձևավորումը. ներկայի և անցյալի համեմատական վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 161-168
Լարիսա Թադևոսյան
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 169-189
Ծովինար Յոլչյան
Արգենտինայի և Կանադայի խորհրդարանների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման բանաձևերի համեմատական վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 190-197
Կարինե Երանոսյան
Տանսար (Տոսար) և Քարթիր քրմերի դերը Սասանյան Իրանի հասարակական-քաղաքական կյանքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 198-203
Մարիամ Հովհաննիսյան
Ինչո՞ւ են պարում երեխաները. ազգաբանական դիտարկումներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 204-210
Մարինե Բեժանյան
Հաճընի 1920 թ. ինքնապաշտպանությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 211-218
Մարինե Սահրադյան
ԱՍԱԼԱ-ի վրիժառուական գործունեության հիմնական ուղղություններն ու առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 219-228
Մելիք Մկրտչյան
Օսմանյան Թուրքիայի սոցիալ-տնտեսական կյանքի հարցերի լուսաբանությունը «Ուղեգրության» էջերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 229-238
Մերի Սարդարյան
ՌԿ(բ)Կ Կովկասյան բյուրոյի պլենումի 1921 թ. հուլիսի 4-ի և 5-ի որոշումները Լեռնային Ղարաբաղի մասին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 239-244
Ռոզա Գևորգյան
Հայ արհեստավորական ընտանիքներն օսմանյան արքունիքում (XIX դար)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 245-251
Վարդուհի Մելքոնյան
Արևելյան Հայաստանի ռուսականացման քաղաքականությունը XIX դարի առաջին կեսին (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 252-260
Տաթևիկ Հայրապետյան
Ադրբեջանական ազգայնականության ակունքները. գաղափարախոսական աղերսներ 20-րդ դարասկզբի պատմաքաղաքական իրողությունների հետ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 261-269
Օքսաննա Գորգինյան
Սահմանամերձ Դովեղ գյուղում ամանորի անցկացման առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 270-275
Վահագն Հակոբյան
Անդրկովկասը ռուս-թուրքական և ռուս-իրանական հարաբերությունների համատեքստում (1760-1780-ական թթ.) (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.1 (18), հասարակական գիտություններ, էջ 276-285