ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.5 (22)
Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկականգիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ազատուհի Վալեսյան
Սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական թեմատիկ քարտեզագրությունը ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 7-14
Անի Ավետիսյան
Շիրակի մարզի ռեկրեացիոն ներուժը՝ զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 15-21
Անուշ Մանվելյան
Էքստրեմալ ջերմաստիճանների տարածաժամանակային բաշխման առանձնահատկությունները և կառավարման հիմնախնդիրները Արարատյան գոգավորության տարածքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 22-28
Լիլիթ Ավետիսյան
Ազգային և զանգվածային մշակույթների փոխազդեցությունը զբոսաշրջության ոլորտում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 29-36
Կիմա Դավթյան
Հյուրանոցային սերվիսը և նրա արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Գյումրիում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 37-45
Մարի Մելիքյան
Տաթևի վանական համալիրը՝ որպես համաշխարհային մշակութային ժառանգության պահպանության օբյեկտ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 46-55
Մարիա Թանգամյան
ՀՀ-ի առողջարանային համալիրների բժշկաաշխարհագրական վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 56-64
Մարիամ Սահակյան
Սերվիսային գործունեության ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 65-71
Նելի Մուրադյան
Կոտայքի մարզի ռեկրեացիոն-զբոսաշրջային ռեսուրսների վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 72-79
Սերգեյ Բալասանյան
Երևանյան խզվածքի հյուսիս-արևմտյան թևի ուժեղ պատմական երկրաշարժերը. նոր տվյալներ և վերամշակում (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 80-95
Վարդիթեր Անտոնյան
Ուրբանիզացիան և էկոլոգիական հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 96-105
Տիգրան Քեռյան
Վանական համալիրների զբոսաշրջային գրավչության բարձրացումը՝ որպես տարածաշրջանի կայուն զարգացման նախադրյալ (Հաղարծին և Գոշավանք վանական համալիրների օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 106-113
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
Անդրանիկ Մոմջյան
Համապրոցեսորի մշակումը կոտորակների հետ գործողություններ կատարելու համար
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 117-124
Մարիամ Հարությունյան
Կոդի կլոնների որոնում «Java» ծրագրավորման լեզվի համար՝ հիմնված ծրագրի սեմանտիկ հետազոտության վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 125-133
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անժելա Սարգսյան, Աննա Սիմոնյան, Գալինա Հովհաննիսյան
Բետայինի հակամուտագենային հատկությունների գնահատումը KCL-22 բջիջներում ԴՆԹ-կոմետ մեթոդով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 137-141
Աստղիկ Գևորգյան
Կանաչ դոդոշի ֆենոտիպային առանձնահատկությունները ՀՀ անտառային և լեռնատափաստանային գոտիներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 142-146
Արշալույս Վերդյան, Ինգա Բազուկյան, Արմեն Թռչունյան
Հայաստանի թթու դրած բանջարեղենից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների հակաբակտերիական ակտիվությամբ օժտված բաղադրիչների որոշ հատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 147-156
Գայանե Պետրոսյան, Սյուզան Մարության, Լիլիթ Արշակյան, Սեդա Մարության
Ռենտգենյան ճառագայթման ենթարկված CANDIDA GUILLIERMONDII НП-4 խմորասնկերի ջրալուծ սպիտակուցների համեմատական ուսումնասիրումը էլեկտրաֆորեզի եղանակով (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 157-163
Գոհար Գրիգորյան, Հռիփսիմե Աթոյան
Ֆասցիոլեոզի տարածվածությունը ՀՀ որոշ մարզերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 164-169
Էլյա Խաչատրյան
Կողակների «CAPOETA SP»՝ էրիթրոցիտների ձևափոխությունները կախված ջրակալների աղտոտվածությունից
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 170-175
Մարիամ Սարգսյան, Հերմինե Գևորգյան, Նիկոլայ Ավթանդիլյան, Սուսաննա Կարապետյան
Արգինազի ակտիվության և իզոֆերմենտային սպեկտրի փոփոխությունները մարդու շիճուկում կրծքագեղձի քաղցկեղի տարբեր ստադիաներում մինչ վիրահատությունը և քիմիոթերապիայից հետո (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 176-183
Ռազմիկ Պապիկյան, Լարիսա Սիմոնյան, Նորա Ազարյան
Սևանի թերակղզու և Շորժա գյուղի հարակից տարածքներից վերցված ջրային նմուշների գենաթունային հատկությունների ուսումնասիրությունը «Էյմսի» թեստի միջոցով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 184-188
Սոնա Գալստյան
Քրոմոսոմային խաթարումների մակածումը մարդու լեյկոցիտներում աֆլատոքսին B1-ի ազդեցությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 189-192
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ
Շանթ Նավասարդյան
Խմբի նկատմամբ որոշված հիպերխմբերի լրիվ բերվածության մասին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 195-203
Վարդան Բարդախչյան
Մարտինգալային պրոցեսներին համապատասխանող քվանտիլային պրոցեսների հատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 204-208
ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ
Թորգոմ Եզեկյան
Մետաղական նանոմասնիկով կապված քվանտային դիպոլային ճառագայթիչները արտաքին էլեկտրամագնիսական դաշտում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 211-219
Լիլիթ Երանյան
InAsSbP քվանտային կետերի մորֆոլոգիայի ազդեցությունը ահարոնով-բոհմի օսցիլյացիաների պարբերության վրա (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 220-227
Խաչիկ Սահակյան
Ճեղքային պլազմոնի անդրադարձումը մետաղական ճեղքի ազատ մակերևույթից
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 228-236
Տիգրան Զալինյան
Կիսահաղորդիչներում էլեկտրոնային համակարգի հավասարակշիռ վիճակից սիմետրիկ շեղումների մարման օրինաչափությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 237-245
ՔԻՄԻԱ
Ադանա Քեշիշյան, Էմմա Ղազարյան
3-բենզիլ-4-ֆենիլ-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլի հիման վրա մի շարք ածանցյալների սինթեզը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 249-252
Արեն Ամիրբեկյան
Ակրիդին օրանժի թթվահիմնային հավասարակշռության ուսումնասիրությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 253-261
Արուսյակ Հովհաննիսյան
Մեթիլ 2-(3-(2-ացետօքսի-3-մորֆոլինոպրոպօքսի) պրոպիլթիո ացետատի ստացումը և որոշ հատկություններ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 262-268
Արփինե Վարդանյան
3-բենզիլ-4-ալիլ-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլի սինթեզ և որոշ փոխարկումներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 269-272
Լիլիթ Գրիգորյան
2-իմինո-4-մեթիլ-5,5-պենտամեթիլեն-2,5-դիհիդրոֆուրան-3-կարբօքսամիդի նոր ածանցյալների սինթեզը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 273-278
Ադոնց Հովհաննես
Ծծմբային կամրջակով տերպեն-1,2,4-տրիազոլի սինթեզ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 279-284
Մարիետա Բադալյան
Ջուր-դիմեթիլսուլֆօքսիդ-էթիլեն գլիկոլ եռկոմպոնենտ համակարգի ծավալային հատկությունների ուսումնասիրությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 285-290
Ավետիսյան Մ. Տ., Դանիելյան Ք. Է., Սաղյան Ա. Ս.
Քսանտին օքսիդազի հակաօոսիդանտային հատկություններով օժտված արգելակիչների կիրառումը գլխուղեղի էքսպերիմենտալ իշեմիայի պայմաններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 291-298
Ն. Ա. Կելեր, Ք. Է. Դանիելյան, Ա. Ա. Սիմոնյան, Ա. Ս. Սաղյան
SKQ1 հանդիսանում է քսանտինօքսիդազի կարգավորիչը (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 299-306
Ջեմմա Հարոյան, Նաղարշ Միրաքյան, Նարինե Դուրգարյան
NH2/NH2 ծայրային խմբերով անիլինի տրիմերի ստացումը և դրա որոշ փոխարկումների ուսումնասիրությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 307-312
ՖԻԶԻԿԱ
Դանիել Բաղդասարյան
Կոմպակտ աստղերի գրավիտացիոն ճառագայթումը (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 315-324
Կորյուն Գևորգյան
Հատած էլեկտրոնային թանձրուկի կոհերենտ ճառագայթումը (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.5 (22), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 325-328