ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.1 (24)
Բնական եվ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ (աշխարհագրություն եվ երկրաբանություն, ինֆորմատիկա եվ կիրառական մաթեմատիկա, կենսաբանություն, մաթեմատիկա եվ մեխանիկա, քիմիա, ֆարմացիա, ֆիզիկա)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2018, 1.1 (24), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՈՒՆ
Աջամօղլյան Արմեն
Կրթական գործընթացի արդյունավետության հիմնավորում փոխներգործուն «SMART» գրատախտակի օգտագործմամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 7-12
Ավետիսյան Գորիկ
«Դիլիջան» ազգային պարկի անտառների էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 13-22
Գևորգյան Շամամ
Կայուն զգոսաշրջային դեստինացիաների կառավարման մոդելների վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 23-31
Դանիելյան Եվա
Բնական էկոհամակարգերի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության համատեքստում (Սևանա լճի ավազանի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 32-39
Մկրտումյան Անի
Աշխարհագրության ուսուցման մեթոդների կիրառումը դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման նպատակով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 40-45
Մնացականյան Նառա
Կադաստրային համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը զգոսաշրջության զարգացման գործում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 46-53
Պոտոսյան Վահան
Բնակչության տարիքային կառուցվածքի առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները ՀՀ լեռնային և բարձրլեռնային գյուղական բնակավայրերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 54-65
Վարդանյան Սեդա
Երաշտների և խորշակների տարածաժամանակային փոփոխությունները և դրանց ռիսկայնության մեղմման ուղիներին Արմավիրի և Արարատի մարզերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 66-73
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄՏԻԿԱ
Պետրոսյան Գարիկ
Արտածումների բարդությունների հետազոտումը Ֆրեգեի համակարգերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 77-83
Հովհաննիսյան Թամարա
Շեյփլիի արժեքը բազմաչափանշային որոշումների կայացման հարցում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 84-94
Կալիչավա Զվիադ
Ալգորիթմի քայլի ճշգրտությունը դինամիկ ճառագայթի համար (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 95-101
Խամիսյան Արթուր
Բազմարժեք տրամաբանության ասույթային հաշվի որոշ համակարգերի մասին (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 102-109
Մարտինց Մատեյ, Հովհաննիսյան Թամարա
Դիրիխլեի լատենտ տեղաբաշխման և Relieff ալգորիթմի հետ վորդիֆիկացում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 110-121
Ճիտոյան Արման
Արտածումների բարդությունների բնութագրիչների հետազոտում բազմարժեք տրամադրության երկու համակարգում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 122-129
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Այվազյան Արփինե
Հայկական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվող որոշ դեղաբույսերի մեթանոլային լուծամզվածքների որակական և քանակական ֆիտոքիմիական հետազոտությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 133-141
Գևորգյան Արևիկ
Արյան շիճուկի արգինազի ակտիվության և պոլիամինների քանակության փոփոխությունները մարդու ստամոքս-աղիքային ուղու չարորակ նորագոյացությունների դեպքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 142-149
Գևորգյան Սուսաննա, Պետրոսյան Գայանե
Միլիմետրական և դեցիմետրական ալիքների ազդեցությունը C.Guilltermondii НП-4 խմորասնկերում ադենինային և գուանինային միացությունների դեզամիացման վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 150-158
Մանոյան Ջեմմա
Կանաչ միկրոջրիմուռ Parachlorella Kessleri-ում ջրածնի արտադրությաքն առանձնահատկություններն ածխածնի տարբեր աղբյուրների առկայությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 159-165
Մարության Սյուզան, Պետրոսյան Գայանե
Աեֆ-ազային ակտիվության փոփոխությունը C.Gutlltermondii НП-4 խմորասնկային բջիջներում տարբեր տեսակի էլեկտրամագնիսական ճառագայթումների ազդեցությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 166-175
Շիրվանյան Անահիտ
Գլյուկոզի և Գլիկոգենի պարունակության քանակական փոփոխությունը երկարատև անշարժության պայմաններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 176-181
Գինոսյան Սիրանուշ
Արդեմիզինինի և Դեքսամետազոնի մոլեկուլային դոքինգը Գլյուկոկորտիկուդների ընկալիչի լիգանդ-կապող դոմենի հետ (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 182-188
Երմոշին Ալեքսանդր, Բալաբանով Պավել
Ուրալում աճող Քսիլոտրոֆ Բազիդիոմիցիտների որոշ տեսակների քիմիական բաղադրությունը (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 189-199
Մանուկյան Ամալյա
In Silico մոլդեավորված լիգանդի` պոդոֆիլոտոքսին-թիոֆենի հակաքաղցկեղային ակտիվության բացահայտումը (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 200-206
Պիլիպչուկ Տատյանա
Pseudomonas syringae տեսակի հարուցիչ մանրէների բակտերիոֆագները` որպես բանջարեղենի բակտերիոզի դեմ պայքարող միջոցի հիմք (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 207-215
Այվազյան Իրինա
Արծվանիկի պոչամբարից մեկուսացված նոր ծանր մետաղակայուն ալկալիֆիլ բակտերիաներ (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 216-223
Չիլինգարյան Գարրի
Is silico թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ն հետ կապող ցածրամոլեկուլային լիգանդների որոնում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 224-230
Հարությունյան Թամարա, Հովհաննիսյան Լուսինե, Բաղրամյան Անժելիկա, Թադևոսյան Սեդա, Խամփերյան Արփինե, Արիստակեսյան Ժենյա, Հարությունյան Էմմա, Անաստասյան Ռաֆայել, Մարդանյան Լուսինե
Խոցային հիվանդության և կոլոռեկտալ քաղցկեղի փոխկապակցությունը (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 231-239
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԿԱ
Ալավերդյան Սլավիկ
Պոպուլյացիայի թվաքանակի փոփոխության Ֆերհյուլստի մաթեմատիկական մոդելը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 243-250
ՔԻՄԻԱ
Գյուրջյան Մարիամ
Էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերում երկրորդային մետաբոլիտների կուտակմանդինամիկայի վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 253-262
Եգանյան Տիգրան
Ցուլի շիճուկային ալբումինի բարձրջեմաստիճանային բնափոխման սպեկտրոսկոպիական ուսումնասիրությունը լիթիումի պերքլորատի ներկայությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 263-270
Արիստակեսյան Արտաշես
Պինդ օրգանական թափոնների վերամշակումը հեղուկ վառելանյութի (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 271-275
ՖԱՐՄԱՑԻԱ
Բաղդասարյան Մարգարիտա
(S)--(3-իզոբութիլ-4-ալիլ-5-թիօքսո-1,2,4-տրիազոլ-1-իլ)--Ալանինի բարձրարդյունավետ ասիմետրիկ սինթեզ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 279-286
Ղազարյան Էմմա, Աբրահամյան Լալա
Դեղագիտական հոգածության մակարդակն Երևանի դեղատների ցանցում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 287-294
Ղազարյան Մելանյա
Կոնդեսված պիրիդոթիենոպիրիմիդինների նոր ածանցյալների ստացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 295-304
Ֆիզիկա
Գևորգյան Կորյուն
Նանոխողովակում ուղղորդված Պոզիտրոնի ճառագայյթման բնութագրերը (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 307-313
Շեպելև Իգոր
Փոքր խոտորումների հանդեպ տարածական կառուցվածքների զգայունության տեղական բնութագրերը/հատկանիշները (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 314-323
Թոփչյան Հրանտ
Արկի առաջնամասի օպտիմալ տեսքը զրահը հաղթահարելու համար (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.1 (24), բնակական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 324-331