ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու 1.3 (29)
Բնական եվ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ (աշխարհագրություն եվ երկրաբանություն, ինֆորմատիկա եվ կիրառական մաթեմատիկա, կենսաբանություն, քիմիա, ֆարմացիա, ֆիզիկա եվ ռադիոֆիզիկա)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2019, 1.3 (29), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՈՒՆ
Ատլուկյան Վեներա
Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության սեզոնայնության հաղթահարման մեխանիզմները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 7-18
Դավթյան Հակոբ
Տավուշի մարզի Սեվքար գյուղի եվ հարակից տարածքների զբոսաշրջային ռեսուրսների վերհանում, հաշվառում եվ քարտեզագրում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 19-26
Խաչատրյան Լուսինե
Էկոհամակարգային ծառայությունների գնահատումը Գնդեվազ գյուղում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 27-33
Խաչատրյան Պապ
Երկրաֆիզիկական դաշտերի տարածաժամանակային փոփոխությունները` որպես երկրաշարժերի կանխատեսման ցուցանիշ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 34-39
Հայրապետյան Մերի
ՀԱԷԿ-ի անվտանգ շահագործման համար իրակականցված երկրաֆիզիկական դաշտերի ուսումնասիրությունների արդյունքները
Հովասափյան Ջուլիետա
Համաշխարհայնացման ժամանակակից միտումների ազդեցությունը ՀՀ զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 48-54
Մաթևոսյան Հռիփսիմե
Գեղամա լեռնաշղթայի ռեգիոնալ ջրամերժ շերտի ուսումնասիրությունը էլեկտրահետախուզական մեթոդներով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 55-61
Մնացականյան Նառա
Անշարժ գույքի գործարքները միջնադարյան Տավուշում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 62-74
Մուրադյան Նելի
Կոտայքի մարզի ռեկրեացիոն-զբոսաշրջային ռեսուրսների առանձնահատկություններն ու օգտագործման հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 75-85
Չիլինգարյան Քրիստինե
Աշխարհագրական մարքեթինգի դերը ՀՀ կայուն զբոսաշրջության զարգացման գործում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 86-93
Մեդվեդևա Մարիա
Զբոսաշրջային քարտեզ եվ ուղեցույց. գրաֆիկական միջոցների կիրառումը քաղաքի առաջխաղացման համար (ռուսերեն)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 94-102
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աբրահամյան Նելլի
Արծվանիկի պոչամբարի նմուշներից վեցավալենտ քրոմատ կայուն ալկալոֆիլ մանրէների մեկուսացումը եվ բնութագրումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 105-113
Ավթանդիլյան Էլմիրա, Թովմասյան Մարիամ, Մամիկոնյան Անահիտ, Ջավրուշյան Հայարփի
NG-հիդրօքսի-նոր-l-արգինինի հակաուռուցքային ազդեցությունը 7.12-դիմեթիլբենզանտրացենով խթանված առնետների կրծքագեղձի քաղցկեղի փորձարարական մոդելում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 114-121
Հունանյան Հասմիկ, Սարգսյան Ռազմիկ
Լիթոֆիտային քարաքոսից մեկուսացված acinetobacter sp. a1 էնդոֆիտ բակտերիական շտամի բնութագիրը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 122-127
Մուրադյան Նելլի
Փամբակ գետի ջրի որակական դինամիկան 2014-2017 թթ.
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 128-135
Պետրոսյան Լուսինե
Anoxybacillus flavithermus k1-ի ամիլազային ակտիվության ջերմաստիճանային եվ ph կախման եվ սպիտակուցի ջերմակայունության եվ ph կայունության տիրույթի ուսումնասիրումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 136-141
Հարությունյան Անի, Տիմոտինա Մարինա
Enterococcus hirae-ի՝ որպես գրամդրական բակտերիաների մոդելի վրա երկաթի օքսիդի նանոմասնիկների հակաբակտերիական ազդեցության մեխանիզմները (ռուսերեն)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 142-148
Բաղդասարյան Մերի
Rhodobacter sphaeroides-ի ջրածնի ելքի վրա ածխածնի տարբեր աղբյուրների ազդեցությունը (ռուսերեն)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 149-154
Քիմիա
Բաղդասարյան Մարիամ, Միրաքյան Նաղաշ
Տեղակալված որոշ պոլիանիլինների սինթեզը եվ ուսումնասիրությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 157-163
Թորոսյան Միքայել, Մարտիկյան Նունե
Տրիազենային խումբ պարունակող միացությունների սինթեզը եվ հատկությունների ուսումնասիրությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 164-170
Մխիթարյան Աշոտ
Դիէթիլսուլֆոնի տեսական կոնֆորմացիոն անալիզ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 171-178
Վարդանյան Շուշաննա, Դուրգարյան Ռանուշ
Ազո խումբ պարունակող որոշ օլիգոմերների սինթեզը եվ ուսումնասիրությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 179-185
ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ՌԱԴԻՈՖԻԶԻԿԱ
Հովհաննիսյան Բաբկեն, Հովհաննիսյան Տիգրան, Սիվոլենկո Էդուարդ
Օրգանական հեղուկների էլեկտրամագնիսական հատկությունների բնութագրումը միքրոալիքային կենսազոնդի օգնությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 189-195
Մինասյան Բիլլի
Ջերմաառանձգական օպտիկական ինդիկատորով մանրադիտակի միջոցով էլեկտրամագնիսական դաշտերի եվ ջերմության արտապատկերումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 196-203
Հնապովսկի Վլադիսլավ
Էլիպտիկ կիսաշրջանաձեվ ալիքատար (անգլերեն)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 204-207
Պողոսյան Ռուբեն
Դինամիկ գործոնային մոդելների կիրառելիությունը Հայաստանի տնտեսության կանխատեսման համար
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.3 (29), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 208-220