ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1.1 (31)
Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ (Աշխարհագրություն եվ երկրաբանություն, կենսաբանություն, մաթեմատիկա և մեխանիկա, ֆիզիկա և ռադիոֆիզիկա)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ