ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1.1 (31)
Բնական եվ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ (Աշխարհագրություն եվ երկրաբանություն, կենսաբանություն, մաթեմատիկա եվ մեխանիկա, ֆիզիկա եվ ռադիոֆիզիկա)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Աշխարհագրութուն և երկրաբանութուն
Գալստյան Օֆելյա
Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 7-13
Գրիգորյան Գևորգ
Անշարժ գույքի շուկայում առկա խնդիրների գնահատում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 14-23
Դավայան Նազարեթ
Կրթական զարգացած համակարգ ունեցող երկրների փորձի ներդրման անհրաժեշտությունը զարգացող երկրներում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 24-34
Խաչատրյան Սոնա
Սևան ազգային պարկի էկվիվալենտ-էֆեկտիվ ջերմաստիճանը ըստ բարձրադիր գոտիականության
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 35-40
Խլղաթյան Անահիտ
ՀՀ անտառային լանդշաֆտների անթրոպոգեն փոփոխությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 41-53
Հարությունյան Դիանա
Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի զբոսաշրջության զարգացման համեմատական ուսումնասիրություն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 54-62
Ղազարյան Սիլվիա
Արարատյան դաշտի լանդշաֆտների պատմական էվոլյուցիան և դրանց ժամանակակից անթրոպոգեն տրանսֆորմացիան
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 63-75
Մանուչարյան Մարինե
Տաթև-Գորիս-Խնձորեսկ եռանկյունու երկրաբանական հուշարձանները որպես զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 76-84
Մելիքյան Մարիամ
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը զբոսաշրջության ոլորտում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 85-98
Միրզոյան Նելլի
Կայուն անտառկառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 99-104
Մկրտչյան Լիաննա
Ակտիվ խորքային բեկվածքների քարտեզագրումը երկրաֆիզիկական մեթոդներով
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 105-113
Նահապետյան Վարդան
Կադաստրային քարտեզների ուղղման և նոր քարտեզագրական շերտի ստեղծման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 114-125
Ստեփանյան Ինեսա
Ուրբանիզացիայի դերը անշարժ գույքի շուկայի զարգացման հեռանկարում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 126-134
Տիրացույան Փայլուհի, Մկրտչյան Սեդա
Զբոսաշրջային առցանց ամրագրման համակարգերը ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 135-149
Կենսաբանություն
Հովսեփյան Արևիկ
Օրական ռիթմերի ազդեցությունը ուսանողների մտավոր աշխատունակության վրա
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 152-166
Մուրադյան Նելլի
Երաժշտության ազդեցությունն ուսանողների կամայական ուշադրության և մտավոր աշխատունակության վրա
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 167-182
Նիկոլյան Սոնա
Գերարագ էլեկտրոնային փնջով ճառագայթման դոզայի հզորության էֆեկտը մարդու քրոնիկ միելոիդ լեյկեմիայի բջիջներում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 183-191
Մաթեմատիկա և մեխանիկա
Գրիգորյան Էդմոն
Փոփոխական զանգվածով անօդաչու թռչող սարքի թռիչքի ղեկավարման մասին
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 194-203
Զաքոյան Նոնա
Տրված հետագծով քառաթեվ անօդաչու թռչող սարքի թռիչքի ղեկավարման մասին
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 204-211
Տարասյուկ Յուլիա
Մագիստրալային գազամուղների օբյեկտների ազդեցության գոտում հավերժական սառցույթի ջերմաստիճանային ռեժիմի կանխատեսում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 212-228 (Ռուսերեն)
Ֆիզիկա և ռադիոֆիզիկա
Անդրեասյան Շողակաթ
Դիսկրետ միատիպ համակարգերի կայունության վերլուծություն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.1 (31), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 231-237