Պարբերականի մասին
Ինչպե՞ս տպագրվել
Հանդեսներ
ընտրել
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1.3 (33)
Հասարակական եվ հումանիտար գիտություններ (Գրականագիտություն, ժուռնալիստիկա, իրավագիտություն, լեզվաբանություն, մանկավարժություն, պատմություն, տնտեսագիտություն եվ կառավարում, փիլիսոփայություն եվ հոգեբանություն, քաղաքագիտություն եվ միջազգային հարաբերություններ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3 (33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Գրականագիտություն
Ծատուրյան Լիլիթ
Չինգիզ Այթմատովի «Կառափնարան» վեպի հերմենեվտիկական ընթերցումը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 7-22
Մելքումյան Ռոզա
Գաբրիել Սունդուկյանի «Գիշիրվան սաբրը խեր է» վոդեվիլի համեմատական վերլուծությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 23-34
Ժուռնալիստիկա
Բաղդասարյան Շահանե
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները՝ որպես ագրեսիայի կրկնօրինակման մոդել (հայաստանյան հեռուստասերիալների օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 35-46
Իրավագիտություն
Ավետիսյան Էդգար
Արտադատական և նախադատական կարգով վեճերի լուծումը՝ որպես դատական պաշտպանության իրավունքի սահմանափակում (ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 47-63
Թադևոսյան Թաթուլ
Պետության կողմից սովորույթի սանկցավորման հիմնախնդիրը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 64-74
Ղարիբյան Դավիթ
Բարեխիղճ օգտագործման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետության հեղինակային իրավունքում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 75-86
Մազմանյան Վոլոդյա
Վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման ընթացակարգի արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 87-96
Միքայելյան Լիդա
Վարչական ակտի բողոքարկման վարույթի պարտադիրության սկզբունքը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 97-108
Չոբանյան Գրիգոր
Արժութային ինքնիշխանություն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 109-122
Պետրոսյան Մարիա
Հեղինակային իրավունքի խախտումների և դրանց հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման որոշ հարցերի վերաբերյալ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 123-134
Ջաբաղյան Սամվել
Հանրաքվեի և քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով օրենքի նախագիծ ներկայացնելու իրավունքի՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրացման ձեվերի որոշ հիմնախնդիրներ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 135-148
Բիլալով Ալեքսեյ
«Ճանաչումը քաղաքացիական դատավարությունում» կատեգորիայի միջգիտակարգային վերլուծությունն իրավագիտության մեջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 149-157 (Ռուսերեն)
Կամարով Մուրատ
Օրենքի արդյունավետությունը. ճանապարհ դեպի տնտեսական դիսկուրս
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 158-168 (Ռուսերեն)
Հուրովա Աննա
Տիեզերական իրավունքը՝ որպես հետազոտության հեռանկարային նոր ոլորտ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 169-178 (Անգլերեն)
Կատորժևսկի Պավել
Եվրակոմունիզմը՝ որպես 20-րդ դարում կոմունիստական գաղափարախոսության վերափոխման արդյունք
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 179-187 (Անգլերեն)
Լեզվաբանություն
Փելեշյան Ինեսա
Պարզ ստորոգյալի ձեվաբանական արտահայտությունը Մովսես Խորենացու «Պատմություն հայոց» երկի մեջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 189-203
Ներսեսյան Շուշան
Հայր, մայր, եղբայր հասկացույթները դարձվածքներում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 204-212
Սարգսյան Աննա
Ալեքսանդր Կուպրինի «Նռնաքարե ապարանջանը» վիպակի թարգմանվածքի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 213-222
Թիան Գաո
«Հայրենասիրություն» կոնցեպտը ՝ աշխարհի ռուսական և չինական լեզվական նկարներում (թերթերի և հրապարակախոսական տեքստերի նյութում)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 223-231 (Ռուսերեն)
Մանկավարժություն
Մանսուրովա Վեներա
Խաղերի կիրառման մեթոդաբանությունը տարրական դպրոցում չինարենի ուսուցման գործընթացում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 232-242 (Ռուսերեն)
Պատմություն
Գևորգյան Վահե
Խաչատուր Աբովյանը և հայկական երաժշտական մշակույթը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 243-257
Շարոյան Էլեն
Մլեհ Ռուբինյանի արտաքին քաղաքականությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 258-265
Օհանյան Աստղիկ
«Ավետաբեր» պարբերականը Կրետեի ապստամբության մասին
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 266-272
Տնտեսագիտություն և կառավարում
Բաբաջանյան Վահրամ
ՀՀ և գործընկեր երկրների ներդրումային միջավայրերի համեմատական վերլուծություն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 273-289
Հովասափյան Ջուլիետա
Սպառողական վարքի ուսումնասիրման տեսամեթոդական հարցերի շուրջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 290-300
Մարտիրոսյան Մանանա
Աղքատության առաջացման նախադրյալները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 301-309
Մնացականյան Արփինե
Դրամավարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները ՀՀ գործընկեր ԵԱՏՄ անդամ պետություններում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 310-327
Պետրոսյան Գայանե
Ինովացիոն ոլորտի զարգացման խոչընդոտները և դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 328-337
Պետրոսյան Նարինե
ՀՀ հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները և դրանց սոցիալ-տնտեսական հետևանքները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 338-347
Նուրիչուև Ռամազան
Քաղաքացիական հասարակությունը քաղաքակիրթ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 348-354 (Ռուսերեն)
Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն
Աթանեսյան Էմիլիա
Երազների բովանդակային տարբերություններն՝ ըստ անձի տիպոլոգիական առանձնահատկությունների
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 355-363
Դավթյան Էլեն
Պալիատիվ կամ ամոքիչ խնամքը որպես հոգեբանության բաժին
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 364-376
Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ
Թոփակյան Մարիամ
Ֆրանսիայի Հանրապետության քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության հարցում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 377-392
Բաբայան Հովսեփ
Կոնվենցիոնալ զսպման տեսություն. հայկական զինված ուժերի՝ Ադրբեջանին զսպելու խնդիրների շուրջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 393-401
Մուղնեցյան Տիգրան
Ընտրական համակարգի դրսևորումները պառլամենտարիզմի անցման համատեքստում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 402-413
Պողոսյան Վահե
Թավշյա հեղափոխության իրականացման նախադրյալները և դրա լինելիությունը ներհայաստանյան իրականությունում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 414-423
Բասենցյան Սիրանուշ
Ռուսաստանի Դաշնության և ԵՄ-ի աշխարհաքաղաքական շահերը Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.3(33), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 424-435