Պարբերականի մասին
Ինչպե՞ս տպագրվել
Հանդեսներ
ընտրել
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1.1 (35)
ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԻՄԻԱ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Աշխարհագրութուն և երկրաբանութուն
Աղաջանյան Մերի
Սևանա լճի բնապահպանական հիմնախնդիրները 21-րդ դարում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 7-13
Ավետիսյան Մարիամ
Հաճախորդների գոհունակության չափումը որպես սերվիսի կատարելագործման միջոց
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 14-21
Գալստյան Սարե
Սոթք հանքավայրի շահագործման ազդեցությունը Սոթք և Մասրիկ գետերի ջրերի էկոլոգիատոքսիկոլոգիական վիճակի վրա
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 22-35
Գևորգյան Արմինե
Մարքեթինգային կոմունիկացիաները զբոսաշրջության ոլորտում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 36-45
Խաչատրյան Գոռ
Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի (NO2) փոփոխության տարածաժամանակային գնահատումը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 46-53
Մակարյան Թամարա
«Դիլիջան» ազգային պարկի զբոսաշրջային հնարավոր երթուղիները և դրանց աշխարհագրական վերլուծությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 54-62
Մանուկյան Լևոն
Հայաստանի Հանրապետության լճերի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն աշխարհագրական վերլուծություն (առանց Սևանա լճի)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 63-67
Ջահանգիրյան Արման
Հայաստանի Հանրապետության հատուկ պահպանվող տարածքների հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 68-80
Սումբուլյան Դիանա
Նոր պտղատեսակ հապալասի մշակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 81-88
Վարդանյան Լաուրա
Հյուրանոցային ձեռնարկության զարգացման վրա ազդող գործոնները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 89-101
Տաշյան Մարիամ
Մայրաքաղաքային գործոնի ազդեցությունը սերվիսում Արգավանդ համայնքի օրինակով
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 102-111
Փենինյան Մարիամ
Սերվիսային ձեռնարկության ռիսկերի կառավարման հայեցակարգային մոտեցումները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 112-122
Օրդյան Անի
Էկվիվալենտ էֆեկտիվ ջերմաստիճանների և կլիմայի խստության որոշումը՝ ըստ վերընթաց գոտիների (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 123-134
Կենսաբանություն
Մխիթարյան Լ., Տեր-Գևորգյան Ա., Հովհաննիսյան Մ., Օհանյան Ս., Աղաբաբովա Ա.
Առնետի միկրոբիոտայի փոփոխությունները ամֆետամինի ազդեցության տակ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 135-140
Թոդուա Նինո
Առողջ սնվելու դերը առողջապահական համակարգում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 141-152
Քիմիա և ֆարմացիա
Զախարյան Լիլիթ
Թրատերև ճահճայինի (comarum palustre l) հակաօքսիդիչ հատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 153-163
Մարկոսյան Էմմա
Դեղագործական թափոնների կառավարում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 164-178
Մկրտչյան Սյուզաննա, Եգանյան Տիգրան
L-պրոլինի հենքի վրա 1, 2, 4-տրիազոլի նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց կատալիտիկ ակտիվության ուսումնասիրություն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 179-194
Պետրոսյան Արտյոմ, Մովսեսյան Սոս, Աղեկյան Մովսես
IN SILICO մեթոդով պոտենցիալ հակաքաղցկեղային ակտիվություն ցուցաբերող միացությունների որոնում 1,2,4-տրիազոլների շարքում. դրանց սինթեզ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 195-208