ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1.1 (35)
ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԻՄԻԱ ԵՎ ՖԱՐՄԱՑԻԱ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Աշխարհագրութուն և երկրաբանութուն
Աղաջանյան Մերի
Սևանա լճի բնապահպանական հիմնախնդիրները 21-րդ դարում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 7-13
Ավետիսյան Մարիամ
Հաճախորդների գոհունակության չափումը որպես սերվիսի կատարելագործման միջոց
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 14-21
Գալստյան Սարե
Սոթք հանքավայրի շահագործման ազդեցությունը Սոթք և Մասրիկ գետերի ջրերի էկոլոգիատոքսիկոլոգիական վիճակի վրա
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 22-35
Գևորգյան Արմինե
Մարքեթինգային կոմունիկացիաները զբոսաշրջության ոլորտում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 36-45
Խաչատրյան Գոռ
Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի (NO2) փոփոխության տարածաժամանակային գնահատումը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 46-53
Մակարյան Թամարա
«Դիլիջան» ազգային պարկի զբոսաշրջային հնարավոր երթուղիները և դրանց աշխարհագրական վերլուծությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 54-62
Մանուկյան Լևոն
Հայաստանի Հանրապետության լճերի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն աշխարհագրական վերլուծություն (առանց Սևանա լճի)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 54-62
Ջահանգիրյան Արման
Հայաստանի Հանրապետության հատուկ պահպանվող տարածքների հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 68-80
Սումբուլյան Դիանա
Նոր պտղատեսակ հապալասի մշակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 81-88
Վարդանյան Լաուրա
Հյուրանոցային ձեռնարկության զարգացման վրա ազդող գործոնները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 89-101
Տաշյան Մարիամ
Մայրաքաղաքային գործոնի ազդեցությունը սերվիսում Արգավանդ համայնքի օրինակով
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 102-111
Փենինյան Մարիամ
Սերվիսային ձեռնարկության ռիսկերի կառավարման հայեցակարգային մոտեցումները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 112-122
Օրդյան Անի
Էկվիվալենտ էֆեկտիվ ջերմաստիճանների և կլիմայի խստության որոշումը՝ ըստ վերընթաց գոտիների (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 123-134
Կենսաբանություն
Մխիթարյան Լ., Տեր-Գևորգյան Ա., Հովհաննիսյան Մ., Օհանյան Ս., Աղաբաբովա Ա.
Առնետի միկրոբիոտայի փոփոխությունները ամֆետամինի ազդեցության տակ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 135-140
Թոդուա Նինո
Առողջ սնվելու դերը առողջապահական համակարգում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 141-152
Քիմիա և ֆարմացիա
Զախարյան Լիլիթ
Թրատերև ճահճայինի (comarum palustre l) հակաօքսիդիչ հատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 153-163
Մարկոսյան Էմմա
Դեղագործական թափոնների կառավարում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 164-178
Մկրտչյան Սյուզաննա, Եգանյան Տիգրան
L-պրոլինի հենքի վրա 1, 2, 4-տրիազոլի նոր ածանցյալների սինթեզ և դրանց կատալիտիկ ակտիվության ուսումնասիրություն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 179-194
Պետրոսյան Արտյոմ, Մովսեսյան Սոս, Աղեկյան Մովսես
IN SILICO մեթոդով պոտենցիալ հակաքաղցկեղային ակտիվություն ցուցաբերող միացությունների որոնում 1,2,4-տրիազոլների շարքում. դրանց սինթեզ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.1 (35), Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ195-208