Պարբերականի մասին
Ինչպե՞ս տպագրվել
Հանդեսներ
ընտրել
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1.2 (36)
ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ, ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

 
 
 
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Արևելագիտություն
Կարապետյան Էմմա
Ընտանիքի ինստիտուտի արտացոլումը թուրքական առած-ասացվածքներում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 7-16
Կրտիկաշյան Մարգարիտա
Թուրքիայի հայտնի հայերի անհայտ պատմությունները. Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյան
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 17-26
Գրականագիտություն և լեզվաբանություն
Արզումանյան Հերմինե
Փոխաբերությունը` ներխոսքիմասային տարարժեքության հիմունք
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 29-35
Հովհաննիսյան Անահիտ
Բազմագործառույթ հարաբերական դերանունները ժամանակակից հայերենում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 36-46
Շալունց Նարե
Լեզվի և մշակույթի փոխհարաբերության խնդիրը ժամանակակից լեզվաբանության մեջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 47-55
Չալոյան Հասմիկ
Հակիրճ գործարար ներկայացումների կառուցվածքը և լեզվական առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 56-65
Ժուռնալիստիկա
Մկրտչյան Միլենա
Կարպմանի եռանկյունին՝ որպես քաղաքական իմիջի և մեդիակերպարի կերտման տեխնոլոգիա
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 69-81
Շահբազյան Սիրանուշ
Ազգային հարցը «Մասիս» հասարակական-քաղաքական և գրական շաբաթաթերթում՝ Կարապետ Ություճյանի խմբագրության տարիներին
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 82-88
Օհանյան Տատյանա
1988 թվականի սումգայիթյան ջարդերի արձագանքը լիբանանահայ մամուլում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 89-96
Իրավագիտություն
Բարսեղյան Գևորգ
Արհեստական բանականության քրեական պատասխանատվության որոշ առանձնահատկությունների մասին
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 97-115
Դավթյան Սերյոժա
ՀՀ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի իրավական կարգավիճակը և կատարելագործման արդի միտումները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 116-129
Թանգամյան Վահագն
Դատական կարգով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործերի վարույթի առանձնահատկությունները վարչական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 130-145
Ղուկասյան Դավիթ
ՀՀ քրեական դատավարությունում հեռակա դատական քննության նախատեսման անհրաժեշտությունը՝ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների լույսի ներքո
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 146-160
Սողոյան Տաթևիկ
Վարչական իրավախախտումների կրկնակիության համար քրեական պատասխանատվությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 161-170
Վարդանյան Վահե
Ձեռքբերման վաղեմության առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 171-182
Տոնեյան Միլենա
Մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակման իրավաչափությունը արտակարգ դրության ժամանակ (կորոնավիրուսի օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 183-193
Պատմություն
Ավետիսյան Լիաննա
Փոքր Հայքը և Կապադովկիան՝ ըստ Վարդան Արևելցու «Աշխարհացոյց»-ի
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 197-207
Նիկողոսյան Անի
Բուլղարահայ համայնքի պատմությունից (20-րդ դար)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 208-217
Ռևազյան Մարիամ
Վրացիներն օսմանյան արքունիքում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 218-228
Պոպովա Յանա
Սինեսիոսի նամակները Կիրենից որպես պատմական աղբյուր
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 229-233
Սոցիոլոգիա
Գևորգյան Սարգիս
Իրավական դաստիարակության, իրավագիտակցության և իրավական մշակույթի ձևավորման դերը և սոցիալ-հոգեբանական նշանակությունը ժամանակակից կրթական համակարգում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 237-244
Ենգիդունյան Վահան
Երևանի կենտրոնի պատմաշակութային տարածությունների պլանավորման սոցիալ-մշակութային ասպեկտները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 245-255
Տնտեսագիտության և կառավարում
Դանիելյան Դիանա
Արցախյան երրորդ պատերազմի բացասական ազդեցությունը բյուջետային եկամուտների ձևավորման վրա
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 259-270
Խաչատրյան Վահագն
Բժշկական ապահովագրության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 271-282
Պետրոսյան Արևիկ
ՀՀ բանկային ոլորտի թվայնացումը և նորարարությունները արդի ժամանակաշրջանում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 283-301
Մելքոնյան Գեորգի
Անշարժ գույքի հարկման տեսակների համեմատական վերլուծությունը և հաջողված միջազգային փորձը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 302-310
Մերանգուլյան Գոռ
Դրամավարկային քաղաքականության մեխանիզմների փոփոխությունը աշխարհում COVID-19 ժամանակ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 311-321
Մնացականյան Վիլեն
Համաշխարհային խաղացողների աշխարհաքաղաքական և տնտեսական նպատակները եվրասիական դարաշրջանում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 322-338
Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն
Մարգարյան Հեղինե
Նկարի ախտորոշիչ նշանակությունը շիզոֆրենիայի և էպիլեպսիայի դեպքում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 341-348
Միքայելյան Ծաղիկ
Էթնիկ նույնականության և կենսունակության առանձնահատկությունները հետպատերազմյան համատեքստում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 349-363
Սիմոնյան Համլետ
Միջսերնդային արդարության հղացքի սահմանափակումները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 364-371
Կոչեգանովա Պալինա
Սոցիալական ցանցերի սոցիալական-փիլիսոփայական և մշակութային-հոգեբանական դիսկուրսը որպես ժամանակակից մշակույթի սահմանողներ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 372-382
Ավթանդիլյան Դիանա
Առցանց և ավանդական կրթական համակարգերի ընկալման և գնահատման առանձնահատկությունները սովորողի և դասավանդողի մոտ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 383-391
Ջանջուղազյան Անահիտ
Մասնագիտական և անձնային առանձնահատկությունները՝ առցանց աշախատանքային միջավայրի ընկալման և գնահատման գործընթացում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 392-400
Միջազգային հարաբերություններ
Թոփակյան Մարիամ
Ֆրանսահայ համայնքի հասարակական, քաղաքական, մշակութային կազմակերպությունները և կառույցները, նրանց դերը ներհամայնքային կյանքում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2021, 1.2 (36), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 403-416