ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ
25.02.21 - 31.03.21
ԵՊՀ ռեկտորատ

Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատը հայտարարում է «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի մեկնարկի մասին:


Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ անվանակարգերում՝

ա) Ֆիզիկամաթեմատիկական (մասնակից ստորաբաժանումներ՝ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Ֆիզիկայի ֆակուլտետներ, ՏՏ կենտրոն) մասնագիտությունների անվանակարգ՝ մինչև 2 մրցանակ,

բ) Բնագիտական մասնագիտությունների գծով (մասնակից ստորաբաժանումներ՝ Կենսաբանության, Աշխարհագրության և երկրաբանության, Քիմիայի ֆակուլտետներ, Ֆարմացիայի ինստիտուտ) մասնագիտությունների անվանակարգ՝ մինչև 2 մրցանակ,

գ) Բանասիրական (մասնակից ստորաբաժանումներ՝ Հայ բանասիրության, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության, Ռուս բանասիրության, Արևելագիտության, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներ) մասնագիտությունների անվանակարգ ՝ մինչև 3 մրցանակ,

դ) Հասարակագիտական (մասնակից ստորաբաժանումներ՝ Պատմության, Տնտեսագիտության և կառավարման, Աստվածաբանության, Իրավագիտության, Միջազգային հարաբերությունների, Փիլիսոփայության և հոգեբանության, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետներ, Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն) մասնագիտությունների անվանակարգ՝ մինչև 3 մրցանակ։


Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտի 31-ը։


Մրցույթի հայտերն էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ https://forms.gle/gGeTYQMAePqYN7taA:


Առկա փաստաթղթերը ներկայացնել ԵՊՀ գիտական քարտուղարին։


Մրցույթն անցկացվում է ըստ «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգի` հրաման 221 § 120:


Մրցութային հանձնաժողովներն են` հրաման 238 § 30 և հրաման 32 § 33

Մրցութային հանձնաժողովների աշխատակարգն է՝ http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/01/GM-ashkhatakarg-21.pdf:

 

ԵՊՀ  ռեկտորատ