Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 2021/2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊՀ ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա համակարգ մրցութային կարգով կարող են ընդունվել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցողներ անձինք:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ, ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ


 

Դիմորդն ավարտական տարվա ընթացքում հանձնում է օտար լեզվից և Ինֆորմատիկայի և համակարգչից օգտվելու հիմունքների տարբերակված ստուգարքներ (սահմանված ներքին շեմով` բալային գնահատումով)`

 • անգլերեն լեզու (TOEFL, IBT) - 46 միավոր և «IELTS»` 5,5 միավոր,
 • ֆրանսերեն լեզու (TCF) - 200 միավոր,
 • գերմաներեն լեզու (On Daf) - 60 միավոր,
 • ինֆորմատիկա և համակարգչից օգտվելու հիմունքներ - 25 միավոր:

Այն դիմորդները, որոնց համար մասնագիտական առարկաներ են անգլերենը, ֆրանսերենը կամ գերմաներենը, քննություն են հանձնում այլ օտար լեզվից:


Ասպիրանտուրայի ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

 • Դիմում ԵՊՀ ռեկտորի անունով անձի կամ նրա լիազորված անձի կողմից:
 • Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները,
 • Օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանք,
 • Ընտրված մասնագիտությամբ հրապարակված առնվազն 1 գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
 • Ինքնակենսագրություն և 3 նկար (3x4 չափի),
 • Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 • Սոցիալական քարտ:

Ասպիրանտուրայի ընդունելության կազմակերպման ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով: Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ մասնագիտական բնագավառի գիտական աստիճան կամ գիտական կոչում ունեցող 3-5 մասնագետ:

 

Դիմորդին մասնագիտական քննությանը մասնակցելու թույլտվությունը տալիս է Ընդունող հանձնաժողովը՝ օտար լեզվից և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներից ստացած համապատասխան միավորը հավաստող վկայականի և տեղեկանքի առկայության դեպքում, ինչպես նաև ընդունելության մասնագիտությանը համապատասխան գիտական ռեֆերատի մասին մասնագիտական ամբիոնի գրավոր դրական գրախոսականի կամ գրախոսվող գիտական ամսագրերում հրատարակված գիտական աշխատանքների մասին հաստատված ցուցակի դեպքում:

Մասնագիտական քննության հարցաշարը, որն ընդգրկում է նախորդ աստիճանների ծրագրային նյութը, կազմավում է մասնագիտաան ամբիոնների, հանձնաժողովների կողմից և հաստատվում ԵՊՀ ռեկտորի կողմից: Մասնագիտական քննությունից 2 օր առաջ՝ հրապարակված հարցաշարից կազմվում են հարցատոմսեր, որոնք հաստատվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հարցատոմսերը յուրաքանչյուր տարի վերանայվում են:


Մասնագիտական քննության անցկացման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) սահմանում է ընդունող հանձնաժողովը: Բանավոր քննությունը ձայնագրվում է և արդյունքները պահպանվում են հրապարակվելուց հետո առնվազն 24 ժամ:


Մասնագիտական քննության արդյունքները գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով: Քննությունը համարվում է հանձնված, եթե դրմորդը ստացել է առնվազն 13 միավոր: Գիտելիքների գնահատման մասին որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված գնահատականների միջին թվաբանականը:


Դիմորդը քննության է ներկայանում անձը հաստատող փաստաթղթով:


Դիմորդը կարող է բողոքարկել մասնագիտական քննության գնահատականը բողոքարկել հանձնաժողովին՝ արդյունքները հրապարակելուց հետո 1 ժամվա ընթացքում՝ հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելով գրավոր բողոքը, որը քննարկվում է նույն օրը:


Մասնագիտական քննության վերահանձնում չի թույլատրվում:

Առկա ուսուցման ձևով և անվճար հիմունքներով ասպիրանտուրա ընդունվածներին տրվում է սահմանված չափի պետական կրթաթոշակ՝ ընդունման օրվանից:

Ուսումն ասպիրանտուրայում իրականացվում է կրեդիտային համակարգով: Առկա ձևով ուսուցման համակարգում տևողությունը չի գերազանցում 3 տարին, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 4 տարին:

Երևանի պետական համալսարանը հայտարարում է 2020 թ. ասպիրանտուրայի ընդունելություն առկա ուսուցմամբ,  անվճար հիմունքով հետևյալ մասնագիտություններով`


Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն – 1; հանրահաշիվ և թվերի տեսություն-1; հաշվողական մաթեմատիկա-1; տեսական ֆիզիկա – 1; ռադիոֆիզիկա - 1; կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա-2; կիսահաղորդիչների ֆիզիկա -1; լազերային ֆիզիկա-1; կենսաքիմիա-1; հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում-1; Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա -3 (2 տեղ՝ «ՍԻՆՈՓՍԻՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»); հայոց պատմություն-2 (1 տեղը`Արցախի Հանրապետության համար); համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ -1; ընդհանուր տնտեսագիտություն-1; տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում-1; ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում-1; մաթեմատիկական տնտեսագիտություն -2 (1 տեղ՝ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի համար); կրոնի տեսություն և պատմություն -1; հայ դասական գրականություն-1; արտասահմանյան գրականություն-1; հայոց լեզու – 1; ռոմանագերմանական լեզուներ (անգլերեն)-1; հանրային իրավունք-1; մասնավոր իրավունք – 1; դատական իրավունք-1; քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք-1; դեղագիտություն-1; ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն – 1; բժշկական հոգեբանություն-1; սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ- 1; քաղաքական գիտության տեսություն -1; քաղաական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ-1;


Դոկտորանտուրա
հայ դասական գրականություն-1;


Փաստաթղթերի ընդունումը մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ՝ առցանց եղանակով, հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ phdadmission@ysu.am (դիմումը լրացնել կայքում առկա օրինակով):

ԱՆՎՃԱՐ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


 

ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ, ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


Նամակ թերթին
Ասպիրանտի դիմում
Դասացուցակ

Տեղեկությունների համար դիմել Ա. Մանուկյան 1, ԵՊՀ ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին:
Հեռախոս` (010 ) 555 - 531, (060) 710 - 188, (091) 527-391:


ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՀայցորդը մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցող անձն է:


Հայցորդությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, որի տևողությունը չի գերազանցում 5 տարին:

Հայցորդ ձևակերպվելու համար անհրաժեշտ պահանջները.

 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:
 • Մասնագիտական ամբիոնի դրական եզրակացությունը և ապագա գիտական ղեկավարի գրավոր համաձայնությունը:
 • Ընդունելության քննություն օտար լեզվից (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն):
 • Տարեկան վարձավճարը 360.000 դրամ:
 • ԵՊՀ հիմնական աշխատողների համար 50% զեղչ:

Հայցորդության ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթեր են՝

 • Դիմում` ԵՊՀ պրոռեկտորի անունով:
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ լուսանկարով (3 X 4 ):
 • Դիպլոմների և միջուկների կրկնօրինակը (բակալավրիատ, մագիստրատուրա):
 • Ինքնակենսագրություն:
 • Աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ովքեր ունեն):
 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:

Հայցորդի լրիվ բեռնվածությունը հանարժեք է 180 կրեդիտային միավորի, որը բաղկացած է կրթական և հետազոտական մասերից:

 

Հայցորդը պետք է հանձնի ուսումնական ծրագրով նախատեսված քննությունը (քննությունները), և ստուգարքը (ստուգարքները), (այդ թվում՝ մասնագիտական քննությունը), կուտակի համապատասխան կրեդիտներ, ավարտի ատենախոսությունը և անցկացնի ատենախոսության նախնական քննարկում: Հայցորդը տարեկան 1 անգամ ատեստավորվում է ամբիոնի, բաժնի (լաբորատորիա) կողմից:


Ատենախոսությունը չպաշտպանած հայցորդին, իր ցանկությամբ, անվճար հիմունքներով տրվում է ակադեմիական տեղեկանք՝ ԵՊՀ ռեկտորին հայցորդի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքյաին օրվա ընթացքում:

Հայցորդների  «Ինֆորմատիկա և տեղեկատվա-հաղորդչական հիմուքներ» առարկայի որակավորման քննությունը  տեղի կունենա սույն թվականի հունիսի 10-ին, ժամը 13:00-ին:

Կրեդիտային համակարգով ասպիրանտուրայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը:

ԵՊՀ-ում հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը:

Հետազոտողի գիտակրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների ամփոփիչ ատեստավորման և աստիճանաշնորման կարգը:

Ասպիրանտի ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլան:

Երեւանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության անցկացման կարգ:

Ասպիրանտուրայում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ-ում ասպիրատուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգի» համաձայն:

 

Առկա և հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների և կրեդիտային համակարգով ձևակերպված հայցորդների դասընթացների ժամանակացույց:

 

Հայտարարություն (օտար լեզվի ընդունելության քննություն)Ասպիրանտական ընդունելության քննության ընդհանուր և մասնագիտական հարցաշարեր

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Աստղագիտություն

 • Ա.03.02 - Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Ֆիզիկա

Քիմիական գիտություններ

Կենսաբանական գիտություններ

Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում

Էլեկտրոնիկա

Պատմական գիտություններ

Տնտեսագիտություն

Փիլիսոփայական գիտություններ

Գրականագիտություն

Լեզվաբանություն

Իրավաբանական գիտություններ

Ընդհանուր հարցաշար իրավագիտությունից

Մանկավարժական գիտություններ

 • ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
 • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)

Դեղագործական գիտություններ

 • ԺԵ.00.01 - Դեղագիտություն

Արվեստագիտություն

Հոգեբանական գիտություններ

Սոցիալական գիտություններ

Քաղաքական գիտություններ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Երկրաբնապահպանություն

 • ԻԴ.04.01 - Երկրաբնապահպանություն

Աստվածաբանություն

Հարցերի դեպքում դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 615 սենյակ

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին

Հեռ. ` (+374 10) 55 55 31, (+374 60) 71 01 88, (ներքին 11-88)

Էլ.փոստ` phdeparment@ysu.am