Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Տնտեսական Եվ Բիոլոգիական Էկոհամակարգերի Զարգացման Հարացույցը
2019 | Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2019, 4(5), 170-177 էջ
Իմիգրացիայի Ազդեցությունը Հհ Աշխատաշուկայի Վրա
2019 | Article
Սոցիալ-Տնտեսական Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական Հոդվածների Ժողովածու, 2019, 299-306 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան, Նարինե Կիրակոսյան
Մասնագիտական Կրթական Ծրագրերի Կառավարման Հիմնախնդիրները
2019 | Article
Եվրոպական Համալսարան, 2019, 10(02), 59-69 էջ
Մարդկային Կապիտալի Չափման Եվ Հաշվառման Հիմնախնդիրները
2019 | Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2019, 2, 60-69 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Ազգային Արժեհամակարգ Եվ Տնտեսություն
2019 | Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2019, 3(4), 106-122 էջ
Սոցիալական Անվտանգության Ապահովման Եվ Կյանքի Որակի Բարելավման Փոխառնչությունները. Դրսեվորումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2(15), 2019, 34-41 էջ
В.Л. Айрапетян , Г.Р. Айрапетян
Инициатива Китая «Один Пояс, Один Путь»: Перспективы Для Армении
2019 | Article
Тринадцатая Годичная Научная Конференция. Сборник Научных Статей, 2019, 13, 31-40 էջ
Challenges Of E-Government Introduction In The Republic Of Armenia
2019 | Article
Научный Результат. Экономические Исследования, 2019, Том 5, Выпуск №4, 13-19 էջ
Labour Market Developments And Economic Growth In The Republic Of Armenia.
2019 | Article
Научные Ведомости Белгородского Государственного Университета. Серия: Экономика. Информатика. 2019, Том 46, № 3, 467-473 էջ
Գոյականի Ձեվաբանական Առանձնահատկությունները Բունիաթ Սեբաստացու «Գիրք Բժշկութեան» Երկում
2019 | Article
Բանբեր Հայագիտության, 2 (20), 2019, 183-190 էջ