Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Պետության կայացվածության և սահմանադրականության փոխառնչությունները
2018 | Article
Գիտական Արցախ, 2018, N1, Էջ 283-290
Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է
2018 | Article
Ինչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, գիտագործնական խորհրդաժողով, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների ﬕություն, 2018, Երևան, Էջ 9-16
А. Л. Саргсян , Э. Н. Матевосян
Оценка технологического развития государств – членов ЕАЭС и стран других региональных экономических объединений
2018 | Article
Международная торговля и торговая политика, 2018, С. 124-134, 1 (13)
|
Սարգսյան Հ. , Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.
Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը
2018 | Book
Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ
Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой
2018 | Article
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158
|
Վարսենիկ Սարգսյան
ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման իրավատնտեսական կարգավորումը սահմանադրականության համատեսքտում
2018 | Article
ՀՊՏՀ Բանբեր (3), 2018, Էջ 94-101
Վարսենիկ Սարգսյան
Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցերը
2018 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Պարբերական գիտական ժողովածու, Գիրք 11, 2018, Էջ 251-262
|
Nonna Kahcahtryan , Iluta Arbidane, Daina Znotina
The Necessity Of An Effective Study Approach In Doctoral Education
2018 | Article
Latgale National Economy Research, 2019, 1(11), 5-14
Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Հիմնահարցերը
2018 | Book
Էդիթ Պրինտ, 2018, 232 էջ
Vahagn Tepoyan
Ֆինանսական կայունության ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 62-75
|