Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Ինստիտուցիոնալ վերափոխումների արդի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 37-42 էջ
Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է
2018 | Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 9-16 էջ
Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ
2018 | Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 95-106 էջ
ՀՀ տնտեսության պետական կառավարման համակարգի բարելավման հիմնական ուղիները
2018 | Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 17-27 էջ
А.Х.Маркосян , О.В.Токмаджян, Г.А.Иванян
О методике oценки ущерба от воздействия селей
2018 | Article
Ометодике oценки ущерба от воздействия селейСелевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита. Труды 5-й Международной конференции, 2018, 476-482 էջ
Ա.Խ.Մարկոսյան , Է.Ն.Մաթեվոսյան , Դ.Ռ.Գալոյան, Կ.Ա.Ներսիսյան
Գլոբալ Եվ Տարածաշրջանային Տնտեսական Համագործակցության Հիմնախնդիրները
2018 | Book
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հրատ., 2018, 320 էջ
Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման
Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն
2018 | Book
Մեկնարկ, 2018, 160 էջ
N. D. Margaryan
A boundary for the existence of solution to the maximum entropy problem applied in European call options (Եվրոպական “քոլ”-օպցիոններում կիրառված մաքսիմալ էնտրոպիայի խնդրի լուծման գոյության համար անհրաժեշտ սահմանային դեպքերը)
2018 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-7
|
Զարգացման բանկերի և համահայկական փոխառու միջոցների դերը տնտեսական առաջընթացի ապահովման գործում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 54-65
|
Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
2018 | Article
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ