Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Armen R. Nersisyan

Deputy Dean | Chair of Economics and International Economic Relations
Position
Assistant Professor of Economics, Department of Economics YSU theory, deputy dean of the Faculty of Economics

Education, Scientofic
1974 - 1976: YSU, Faculty of Economic Cybernetics
1976 - 1979: Institute of National Economy of Yerevan

Տնտեսության եռահատված մոդելի դրսևորումները անցումային տնտեսությամբ երկրներում (ՀՀ օրինակով)
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 41-48
|
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
ՀՀ վարկային շուկայի վերլուծություն
2013 | Article
Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատարակչություն, ԵՐԵՎԱՆ 2013, էջ 313-317
Ազգային հիփոթեկային համակարգի կառուցումը և զարգացումը որպես սոցիալ-տնտեսական առաջնային հիմնախնդիր
2012 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 5, Երևան, 2012թ., 47-54 էջեր
Հիփոթեկային հարաբերությունների զարգացման տեսական հիմքերը և պրակտիկ կիրառումը զարգացած երկրներում
2012 | Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 32-33 էջեր
Հիփոթեկի ծագումը և զարգացումը
2012 | Article
Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա Ν8(146), օգոստոս 2012թ., 29-31 էջեր
|
Տնտեսագիտության տեսություն
2011 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան 2010թ., 244 էջ
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ