Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Laura M. Sardaryan

Associate Professor | Department of Mathematical modeling in Economics
Education
1965 - 1970: Yerevan State University, Faculty of Economics.

Qualification
Doctor of Economics

Professional Experience
1984 to present: Yerevan State University, Faculty of Economics, Department of the Application of Mathematical Models, lecturer
1984 - 1978: Yerevan State Institute of National Economy, lecturer.
1970 - 1975: Yerevan State University, Faculty of Economics, Department of the Application of Mathematical Models, post graduate student.

Additional Experience
Contractual working arrangements with the “Armaveni” company as consultant of state property registration.
Economic Research Institute, scientific researcher.

Professional Training
1998: American University of Armenia, certificate of re-training of lecturers.
2000: State Engineering University, certificate of computer courses.

Languages
Armenian, Russian, English

IT Skills
MS word, MS Excel, SPSS

Սարդարյան Լ.Մ. , Տերտերյան Վ.Բ., Դարբինյան Ա.Վ.
Գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների ամփոփ գնահատման մեթոդաբանության շուրջ
2012 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու),գիրք 4 Օր-Դար հրատ., Երևան, 2012, էջ, էջ 4-17
Սարդարյան Լ.Մ. , Դարբինյան Ա.Վ.
ՀՀ տարածքային միավորների զարգացման մակարդակների անհավասարաչափությունների մեղմացման հայեցակարգային մոտեցումներ
2011 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 3., Օր-Դար հրատ., Երևան, 2011, էջ 4-13
Լ.Մ.Սարդարյան , Հայրիյան Մ., Օրդյան Հ.Է.
Տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների դինամիկան ՀՀ մարզերում
2011 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 3. Օր-Դար հրատ., Երևան, 2011, էջ 35-51
Սարդարյան Լ. , Հայրիյան Մ.
Տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների դրսևորումները ՀՀ մարզերում
2010 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)գիրք 2 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2010թ., էջ 68-83
Սարդարյան Լ. Մ. , Դարբինյան Ա.Վ., Հայրիյան Մ. Ա.
Համայնքների համագործակցության միջազգային փորձը
2009 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները, (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)Գիրք 1 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 57-67
Սարդարյան Լ. Մ. , Դարբինյան Ա.Վ., Հայրիյան Մ. Ա.
ՀՀ ներկա վարչատարածքային բաժանումը և տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա հիմնախնդիրները
2009 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (Գիտական աշխատանքների ժողովածու)Գիրք 1 Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ. 144-153
Սարդարյան Լ. Մ. , Դարբինյան Ա.Վ., Հայրիյան Մ. Ա.
Միջհամայնքային միավորումներ ձևավորելու նպատակահարմարությունը և միջհամայնքային միավորումների ընտրած մարմինների լիազորություններն ու գործառույթները
2009 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրները (Գիտական աշխատանքների ժողովածու) գիրք 1/ Օր-Դար հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 172-186
Գիտելիքի ստեղծումը և նորացումը մարդկային հասարակության զարգացման կարևոր գործոն
2008 | Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները (գիտ.հոդվ.ժող.)ԱԱԱԱ, Երևան, 2008, էջ 114-121
Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն
2007 | Book
Երևան, 2007թ. 318 էջ
Սարդարյան Լ. Մ. , Նազարյան Ա,, Օհանյան Տ.
ՀՀ տարածքային զարգացման ֆինանսական վերլուծությունը և գնահատումը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները
2007 | Article
(գիտ.հոդվ. ժողովածու-9),ԱԱԱԱ, Երևան, 2007, էջ 307-315
Հայրիյան Մ., Սարդարյան Լ. Մ.
ՀՀ գյուղական համայնքներում առկա հիմնախնդիրների կարևորության գնահատման մեթոդաբանական մոտեցումները
2007 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները (ժողովածու-9)ԱԱԱԱ, Երևան, 2007, էջ 183-188
Սոցիալ-տնտեսական կանխատեսման մեթոդներ և մոդելներ
2006 | Article
Բակալավրիատի կամընտրական դասընթացի ծրագիր, ԱԱԱԱ, Երևան, 2006, էջ 7
Տարածաշրջանային զարգացման ասիմետրիայի հաղթահարման նպատակահրմար տարբերակի ընտրության տրամաբանությունը
2005 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները 5, Հրատ. «Դանամա», Երևան 2005, էջ 214-220
Սարդարյան Լ. Մ. , Նազարյան Ա.
Արդյունաբերական ձեռնարկություններում նորամուծությունների հիմնախնդիրները
2005 | Article
ՀՀ սոցիալ -տնտեսական արդի հիմնախնդիրները , գիտ.հոդվ. ժող. ԱԱԱԱ, Երևան, 2005, էջ 10-14
Եղիազարյան Բ.Հ., Սարդարյան Լ. Մ.
Կառավարչական որոշումների հետևանքների կանխատեսման մեթոդաբանական մոտեցումները
2005 | Article
Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները գիտ. հոդվ. ժող.-6, Երևան, 2005, էջ 209-217
Սարդարյան Լ. Մ. , Հարոյան Զ.
Տարածաշրջանային զարգացման անհավասարաչափության պետական կարգավորման խնդրի շուրջ
2005 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտ. հոդվ.ժող., ԱԱԱԱ. Երևան,2005, էջ 300-307
Տարածաշրջանային զարգացման ասիմետրիայի հաղթահարման նպատակահարմար տարբերակների ընտրության տրամաբանությունը
2005 | Article
Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները գիտ. հոդ.ժող.-5, Երևան, 2005, էջ 214-249
Հարոյան Զ., Սարդարյան Լ. Մ.
ՀՀ տարածքային միավորների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների և անհավասարաչափությունների ամփոփ գնահատման մոտեցում
2005 | Article
Հայաստանի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները գիտ. հոդ.ժող.- Երևան, 2005, էջ 32-39
Սարդարյան Լ. , Եղիազարյան Բ.
Համայնքային հարկային նկատառումները և ֆինանսական համահարթեցման քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2004 | Article
Բանբեր, ԵՊՏԻ, Երևան 2004թ., Էջ 127-138
Հարոյան Զ., Սարդարյան Լ. Մ.
ՀՀ հանայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման անհամաչափության գնահատման համակարգի նկարագիրը
2004 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտ.հոդվ. ժող.-2, ԱԱԱԱ,Երևան 2004, էջ 131-138
Տարածաշրջանային և ոլորտային տնտեսական քաղաքականությունների փոխհամաձայնեցման խնդիրներ
2004 | Article
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները»(գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,«Աստղիկ» 2004թ., էջ 445-454
Սիմոնյան Ա., Սարդարյան Լ. Մ.
Հարկային արտոնություններ ՀՀ տարածքային զարգացման անհամաչափությունների մեղմացման նպատակով
2004 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտ. հոդվ. ժող.-2, ԱԱԱԱ, Երևան ,2004, էջ 226-231
Վարչատարածքային բաժանման վերափոխման խնդրի շուրջ
2003 | Article
«Հայաստանի Հանրապետությա նտնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու)
Երևան,«Աստղիկ» 2003թ., էջ 155-164
Սարդարյան Լ. Մ. , Մ. Հայրիյան
ՀՀ տնտեսությունում առկա հիմնախնդիրների մոնիտորինգի համակարգի ստեղծման նկատառումներ
2003 | Article
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու),Երևան,«Աստղիկ», 2003 Էջ 169-175
ՀՀ համայնքների տիպաբանությունը որպես տարածքային քաղաքականության հիմք
2003 | Thesis
«ՀՊՃՀ 70-ամյակին նվիրված գիտաժողով» նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՃՀ,2003թ., էջ 176-179
Լ. Սարդարյան , Ա.Դարբինյան, Բ.Եղիազարյան
Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ.նոր զարգացումներ» ուսումնա-մեթոդական աշխատանք
2002 | Article
գլ.2,3, Երևան, «Պետական ծառայություն» ,2002թ.,էջ 18-48
Համայնքների տիպաբանության խնդրի շուրջ
2002 | Article
«Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում անկախության 10 տարիներին » (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,«Աստղիկ» 2002թ., Էջ 61-66
ՀՀ համայնքների զարգացման եռամսյա ծրագրերի կազմման մեթոդական ցուցումներ
2002 | Book
Գիտա-հետազոտական աշխատանքներ, Երևան,«Դար», 2002թ., 274 էջ
Միկրոտնտեսագիտություն
2001 | Article
Բակալավրիատի մասնագիտական դասընթացի ծրագիր, Երևան,2001թ., էջ 125-130