Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Varduhi G. Gabriyelyan

Lecturer | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
Jan 1997 - Dec 1997: Master’s Program in Business Administration,
California State Polytechnic University, Pomona, USA
Specialization in Managerial Finance, Accounting and Real Estate
1990 - 1995: Faculty of Economics, Specialization in International Economic Relations, Yerevan State University

Professional experience
1995 - present: Lecturer, Department of Economics Theory, Faculty of Economics, Yerevan State University

Academic courses
Economics Theory, Real Estate Market, Real Estate Economy and Planning, Theory of Transitional Economy

Scale of professional interests
Macroeconomics, Microeconomics, Real Estate Economy, Managerial Finance

Languages
Russian, English

Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
|
«Անշարժ գույքի շուկա» դասընթացի բակալավրիատի ուսումնական ծրագիր
2016 | Book
Նոյան տապան հոլդինգ, 2016թ․, 8 էջ
Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
2016 | Article
Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ
|
Հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների շուկայի զարգացումը ՀՀ-ում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 47-57
|
ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54
|
Անշարժ գույքում կատարվող ներդրումների արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ
2011 | Article
Հայաստան.ֆինանսներ և էկոնոմիկա, թիվ 5, 2011թ., էջ 33-37
|
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ