Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Կենսաֆիզիկա
     • Առաջին կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Չորրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաբանություն
     • Առաջին կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Չորրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաքիմիա
     • Առաջին կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Չորրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    • Կենսաբանություն
     • Չորրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Առաջին կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաքիմիա
     • Չորրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Առաջին կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա
     • Չորրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Առաջին կուրս
      2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • Կենսաբանություն
     2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար