Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գայանե Մամիկոնի Ղուկասյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթությունը
1973 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական կոչում
ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու

Գիտական աստիճան
դոցենտ

Աշխատանքային կենսագրությունը
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, «Հոծ միջավայրի մեխանիկայի» ամբիոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1988 - 2002 թթ. ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, ասիստենտ
2007 թ-ից այժմ ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոն, դոցենտ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MsOffice, Mathematica, Delphi,Visual Basic, C++, SPSS, Eviews, SQL, HTML, Java Script, MatLab

Գիտական գործուղումներ
1987 թ. Չեխոսլովակիա, Բրատիսլավայի Կոմենսկու անվան համալսարան
1988 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտի Էտվեշ Լորանդի անվան համալսարան
2009 թ. Լեհաստան, Լյուբլինի Մարի Կյուրի-Սկլոդովսկայայի անվան համալսարան
2010 թ. Սլովակիա, Կոշիցեի Տեխնիկական համալսարանի համակարգչային տեխնոլոգիաների ինստիտուտ
2010 թ. Գերմանիա, Կոբլենցի Լանդաուի անվան համալսարան
2013 թ. Լատվիա, Ռեզեկնեի համալսարան (Էրասմուս-Մունդուս ծրագիր)
Հետազոտությունների շրջանակը Թվային մեթոդներ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում, տեղեկատվական համակարգերի կառավարում
Համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ
2006 - 2011 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, «ՀՀ համայնքների զարգացում» նախագիծ, ծրագրավորող
2007 - 2011 թթ. ՀՌՌԿ Հայաստանյան Կենտրոն, «Data Initiative», «CRRC/IFES Corruption Survey» - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2010 - 2013 թթ. «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, «Հանրայի կարծիքի ուսումնասիրություն» ծրագիր - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2009 - 2010 թթ. TEMPUS IV-ECESIS ծրագիր, «Էլեկտրոնային կառավարում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կառավարման մեջ», «Համակարգային վերլուծության և արհեստական ինտելեկտի մեթոդները կառավարման մեջ», «Web-կողմնորոշված տեխնոլոգիաներ» աշխատանքային խմբերի անդամ URL: http://ecesis.ilab.pl/moodle/
2009 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Լյուբլին, Լեհաստան), «Էլեկտրոնային կառավարում (նախագծում, մեթոդաբանություն, գործիքամիջոցներ, պլատֆորմներ)» դասընթացի վերապատրաստման հավաստագիր
2010 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Կոշիցե, Սլովակիա), «Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգություն» դասընթացի վերապատրաստման հավաստագիր
2010 թ. Ամառային Ակադեմիա (Կոբլենց, Գերմանիա), «Հետազոտական մեթոդները տեղեկատվական համակարգերում», «Համակարգային վերլուծություն և մաթեմատիկական մոդելավորում» դասընթացների վերապատրաստման հավաստագիր

Ընտանեկան դրությունը
ամուսնացած, 2 երեխա

Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33
Գայանե Ղուկասյան , Արմեն Ղազարյան
ՀՀ բանկերի կլաստերացումը և դասակարգումը Կոհոնենի նեյրոնային ցանցի միջոցով
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: 2017, էջ 409-416
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Համակարգչային պրակտիկում
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
Մատակարարների ընտրության օպտիմալ քաղաքականության ներկայացումը մաթեմատիկական ծրագրավորման տեսանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015, 164-173 էջ
|
Ուսումնական հաստատությունների գործունեության հարաբերական արդյունավետության գնահատում
2012 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, 7 (145), հուլիս, 2012, էջ 30-32
|
Ghukasyan G. , Iovciu M., Didukh O., Roman O.S., Phimushkin I., Antonenko A.
E-government. TEMPUS. ECESIS. Training courses for capacity building of local government employees
2011 | Հոդված/Article
Information management. In two parts. Part 2. Sumy. 2011. p. 217-393
Ghukasyan G. , Kupenko O.V., Prytomanova O.M., Sirkeli V.P.
IT in local governing: practical aspects. TEMPUS. ECESIS. Training courses for capacity building of local government employees
2011 | Հոդված/Article
Information management. In two parts. Part 1. Sumy. 2011. p. 222-353
Zenkova N., Nabokov A., Ghukasyan G. , Minasyan N.
Web-oriented technologies. TEMPUS. ECESIS. Training courses for capacity building of local government employees
2011 | Հոդված/Article
Informatics. In two parts. Part 1. Sumy. 2011. p. 184-242
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Սարգսյան Հ.Լ. , Վարդանյան Մ.Ռ., Ղուկասյան Գ. Մ. , Քոչարյան Ս.Ռ
Հիփոթեքի վարկավորմամբ բնակտարածքների ձեռքբերման հասանելիության մոդելային գնահատումը
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2, 2006
VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար
2005 | Գիրք/Book
Երևան, 2005թ.
Звуковые солитоны в размерно-квантованном полупроводнике
2001 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001
Численное компьютерное моделирование возникновения солитонов и закономерности их движения
2001 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001
Эволюция солитонов в двумерно квантованном пространстве
2001 | Հոդված/Article
Материалы третьей Национальной конференции “Полупроводниковая микроэлектроника”. Севан, 2001
Солитонные решения в полупроводниковой дисперсионной среде и моделирование их эволюции
2001 | Հոդված/Article
Изв. НАН Арм., Физика, т. 36, N 4, 2001
Սարգսյան Վ., Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Optimum Designing a Recirculating Plate with Rectilinear Anisotropy
1997 | Թեզիս/Thesis
Second World Congress of Structural and Muldidisciplinary Optimization, Australia, 1997
Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Оптимизация жесткости анизотропной неоднородной слоистой цилиндрической оболочки
1991 | Թեզիս/Thesis
Механика, Межвузовский сборник научных трудов, вып. 7, 1991. Ереван
Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Об одной задаче оптималь-ного проектирования анизотропных неоднород-ных цилиндрических слоистых оболочек
1991 | Թեզիս/Thesis
Slovencky casopis, N 40, Vydava- telstvo Slovenskej akademe Vied, Bratislava, 1991
Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Оптимизация основной частоты свободных колебаний анизотропных неоднородных слоистых цилиндрических оболочек
1988 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов “Актуальные проблемы механики оболочек”. Казань, 1988
Սարգսյան Վ., Ղուկասյան Գ.
Об одном методе решения пространственных задач теории упругости неортотропного тела
1988 | Թեզիս/Thesis
Ученые записки ЕГУ, 1, 1988
Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Об одной задаче оптимального проектирования анизотропных неоднородных цилиндрических слоистых оболочек
1987 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по “Механике неоднородных структур”. Львов, 1987
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Применение метода малого параметра в задачах оптимизации анизотропных неоднородных конструкций
1986 | Թեզիս/Thesis
В кн. Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. Рига. Изд-во “Зинатне”.1986
Оптимизация жесткости анизотропной неоднородной цилиндрической оболочки
1986 | Թեզիս/Thesis
В сб. Материалы республиканской научно-практической конференции по методике преподавания математики и механики в вузе. Ереван. 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимизации формы и структуры анизотропных неоднородных пластин и оболочек
1986 | Թեզիս/Thesis
Аннотация докладов VI Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. Ташкент, 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Прикладная математика. Межвузовский сборник научных трудов
1986 | Հոդված/Article
Ереван, изд-во ЕГУ, 1986, вып. 4
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ., Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимизации форм и структуры анизотропных неоднородных пластин и оболочек
1986 | Հոդված/Article
Механика. Межвузовский сборник научных трудов. Ереван, изд-во ЕГУ, 1986, вып. 5
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые вопросы оптимального проектирования анизотропных неоднородных оболочек и пластин
1986 | Թեզիս/Thesis
Материалы I Всесоюзной конференции “Механика неоднородных структур”. Киев, Наукова думка, 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций
1985 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций
1985 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования силовых конструкций типа пластин и оболочек
1984 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов всесоюзной конференции “Проблемы снижения материалоемкости силовых конструкций”. Горький, 1984
Оптимизация устойчивости круглой пластины со слабой неоднородностью
1984 | Հոդված/Article
Материалы II Всесоюзной научно-технической конференции “Прочность, жесткость и технологичность изделий из композиционных материалов”. Ереван, изд-во ЕГУ, 1984, т. 1
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые вопросы оптимального проектирования анизотропных оболочек и пластин
1983 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов I Всесоюзной конференции “Механика неоднородных структур” (Львов,1983). Киев, Наукова думка. 1983
Об одной задаче оптимального проектирования термоупругой пластинки
1983 | Թեզիս/Thesis
Краткое содержание докладов совешания по теории упругости неоднороного тела. Кишинев, 1983