Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անահիտ Հայրապետի Գալստյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, դիպլոմ
2002 բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, դիպլոմ
1999 վերապատրաստում, Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ
1982 – 1987 ԵՊՀ հայկական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
2007 – Դոցենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2002 – 2007 Ասիստենտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1996 – 2002 դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994 – 1996 լաբորանտ, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1988 – 1994 անգլերենի ուսուցչուհի, Երևանի No24 միջնակարգ դպրոց

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ (1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008), Դանիա (2008), ԱՄՆ (2009), Իտալիա (2010)

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն, գերմաներեն (բավարար)

A Guide to the Preparation of Thesis
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2016թ․, 28 էջ, Հայաստան, Երևան
Գիտակցվածությունը որպես հոգեբանական արդի հիմնախնդիր
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 381-385
Historical Development of English
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013
A. Galstyan , J. Sargsyan
The Impact of English on Armenian
2010 | Հոդված/Article
Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես 1-2(7)/2010 - Երևան, Էջ 79 - 82
One World, One Language
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում - 10 (գիտ. աշխատությունների ժողովածու), Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2009, Էջ 23 - 29
Անգլերենում ֆրանսերենից փոխառված բառերի յուրացման ընթացքը XVII–XVIII դարերում
2009 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, «Լիմուշ» հրատ. 2009
Վախ հասկացության զուգորդական դաշտերը հայերենում և անգլերենում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ. 2009,
էջ 30 - 33
Ֆրանսերեն բառափոխառությունների իմաստաբանական յուրացմանը վերաբերող որոշ հարցեր
2009 | Հոդված/Article
Աստղիկ 19, Երևան, «Սահակ Պարթև» հրատ. 2009, էջ 100-110
Highlights of History of English
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2008
Անգլերենի ազդեցությամբ հայերենում երևան եկած նորամուծությունները
2008 | Հոդված/Article
Աստղիկ 17-18, Երևան, «Սահակ Պարթև» հրատ. 2007 – 2008, էջ 48 - 56
Introduction to Philology
2008 | Գիրք/Book
Manual, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008
The Socio-Linguistic Function of Code-switching
2007 | Հոդված/Article
Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, 2 (4)/ 2007 - Երևան, էջ 45 - 50
Introduction to Germanic Philology
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006
Conversion in the Process of Assimilation of Loan-words
2006 | Հոդված/Article
Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդես, 1(2)/2006 - Երևան, էջ 51 - 54
Ֆրանսերենից անգլերեն ներթափանցած գոյական փոխառությունների ձևաբանական յուրացման խնդիրը (XVII-XVIII դդ. նյութի հիման վրա)
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, No 4,
Եր., «Ասողիկ» հրատ.
Էջ 3 -14
XVII-XVIII դարերում անգլերեն լեզվի մեջ ֆրանսերեն բառափոխառությունների ներթափանցմանը նպաստող գործոնները
1998 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտ. աշխատությունների ժողովածու), Երևան, պետ. համալ-սարանի հրատ. 1998թ., էջ 39 - 47
XVII-XVIII դարերի ֆրանսիական փոխառությունների հնչյունագրային յուրացումը անգլերեն լեզվի կողմից
1998 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտ. աշխատությունների ժողովածու), Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 1998թ., էջ 48 - 56