Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Վանիկի Խաչատրյան

Դոցենտ | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթությունը
1998 - 2002 թթ.Ասպիրանտուրա ԵՊՀ Անգլիական բանասիրության ամբիոն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակ-ի թարգմանչական բաժին
1983 - 1993 թթ. թիվ 192 ռուսական միջն. դպրոց

Գիտական աստիճանը
2004 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (ՀՀԲՈՀ-ի կողմից)
Ատենախոսություն` «Բառախաղերի թարգմանելիության խնդիրը»

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2001 - 2004 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս Անգլերենի Ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE)
անդամ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրներ,մասնագիտական գրականության թարգմանություն, գեղ.գրականության թարգմանություն, ոճագիտություն,բառագիտություն, արտասահմանյան գրականություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին/ սեմինարներին
2007 թ-ին «Թարգմանութունը միջմշակութայինհաղորդակցման համատեքստում», ԵՊՀ
2006 թ-ին շեքսպիրագետների սեմինար “Shakespeare’s Globe” թատրոնում, Լոնդոն
2006 թ-ին «Լեզու, հաղորդակցություն և միջմշակութային հոգեկերտվածք»,Երևան, Ինտերլինգվա ԼՀ
2004 թ-ին AASE (Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի) միջազգային գիտաժողով,ԵՊՀ
2003 թ-ին «Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով», ԵՊՀ
1998 թ-ին «Շեքսպիրը ժամանակի և տարածության մեջ», ԵՊՀ

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, MS Outlook, Internet Explorer

Օտար լեզուներ
Անգլերեն,ռուսերեն, գերմաներեն

Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46
|
Բառախաղը Որպես Թարգմանական Խնդիր
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական Հանդես, 2018, 4 (42), 3-14 էջ
«Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները»
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես N1 (39), Երևան, 2018
“Shakespeare’s Language as a Means of Shaping Individual Worldview”
2017 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 28, Երևան, Սահակ Պարթև, 2017
“Stylistic Peculiarities of Tumanyan’s Poetry and Their Rendering in English”
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 27, Երևան, Սահակ Պարթև, 2016
“Omission as a Translation Device”
2015 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 26, Լուսակն, 2015
Բանաստեղծական խոսքի թարգմանությունը
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտ. Ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց /գիտ.հոդվածների ժողովածու/, Երևան, 2014
“The Importance of Memory Training in Interpretation”
2013 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 24, 2013
Թարգմանական գործընթացի առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 25, 2013
“The cross-cultural perspective of phraseology”
2012 | Հոդված/Article
Աստղիկ, N 22-23, Yerevan, 2012
“Translation and Globalization”
2011 | Հոդված/Article
Collection of Scientific Articles, YSU Press, 2011
Pragmatic Aspect of Fairy-Tale Translation
2010 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 95-97, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-2011
Մշակույթի դերը թարգմանության մեջ
2010 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 20-21, էջ 92-94, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2010-2011
Մշակույթի դերը թարգմանության մեջ
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 20-21, 2010
“Pragmatic Aspect of Fairy-Tale Translation”
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ, թիվ 20-21, 2010
Հայերեն-Անգլերեն գրպանի բառարան
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2009թ., 336 էջ
Թարգմանչի կարգավիճակըհասարակության մեջ
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 111-115, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Basic Approaches to Translation
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 116-120, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (շուրջ 40 000 բառ և արտահայտություն) -
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, Արեգ հարտ., Երևան, 2009
Հայերեն-անգլերեն (22000 բառ)
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
Անգլերեն-հայերեն (22000 բառ)
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
Some Principles of Teaching Shakespeare
2008 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 17-18, էջ 155-158, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2007-2008
English for Translators (part 1)
2007 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Հեղինակային հրատ., Երևան, 2007
Համառոտ ակնարկ թարգմանաբանության
2006 | Հոդված/Article
Ուսաումնական ձեռնարկ, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Russian Translation School
2006 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 174-178, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Translation Transformations
2006 | Հոդված/Article
Язык, коммуникация и этнический менталитет (мат. науч. конф.), էջ 3-12, Երևան, 2006
Թարգմանության տեսության կարևոր բնագավառները
2005 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 14-15, էջ 110-120, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2005
Բառախաղերի համարժեք փոխանցման խնդիրը
2004 | Հոդված/Article
Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով/ Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, էջ. 151-159, Ա և Մ հրատ., Երևան, 2004
Հումորի զենք բառախաղը Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության մեջ
2003 | Գիրք/Book
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 13, էջ151-166, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2003
Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության Հ Մասեհյանի երկու թարգմանությունը
2002 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 12, էջ 108-116, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2002
Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության պատկերավոր խոսքը
2002 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 135-144, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2002
ՙԲառախաղերի թարգմանությունը Շեքսպիրի Ռոմեո և Ջուլիետ ողբերգության հայերեն թարգմանություններում
2001 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, էջ 121-138, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2001