Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անուշ Յուրիի Այունց

Ասիստենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2017 դոցենտ
2013 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1998-2004 ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն:
1991-1996 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ:
Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում՝ բանասեր, մանկավարժ, թարգմանիչ:

Մասնագիտական գործունեություն
2018 թվից առ այսօր, Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան
2014-2018 Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի ասիստենտ, Երևանի պետական համալսարան
2012-2014 Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
1996-2012 Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
1994 -1996 Անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ, Երևանի պետական համալսարան

Միջազգային որակավորումներ
2011թ. /մայիս/ International Test of English Proficiency - C 1
2019թ. /մայիս/ International Test of English Proficiency - C 2

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների
2004 AASE Առաջին միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
2007 AASE Երկրորդ միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ
2009 Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ 90 ամյակին, ԵՊՀ
2017 Անգլերեն լեզվի դասավանդման Կովկասյան տարածաշրջանի 7-րդ միջազգային գիտաժողով, Թբիլիսի
2017 Իտալիայի 42-րդ TESOL ազգային տարեկան համաժողով, Հռոմ
2017 EDULAERN 17, Կրթության և դասավանդման նոր տեխնոլոգիաների 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Բարսելոնա

Մասնակցությունը միջազգային ծրագրերին
2019-2020 Բարձրագույն կրթության միջազգայնացման ծրագիր Շվեդիայի Մալմոյի համալսարանի հետ համատեղ
2018-2021 Եվրազիա ծրագրի շրջանակներում Հարավային Կովկասի երկրների և Նորվեգիայի հետ համատեղ միջազգային ծրագիր

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Միջմշակութային հաղորդակցութուն, վիզուալ հաղորդակցություն, ոճագիտություն, թարգմանաբանություն

Ուսումնական դասընթացներ
Լեզուն և մշակույթը ուսումնագիտական համատեքստում
Վիզուալ հաղորդակցման լեզվամշակույթ
Անգլերեն գործարար դիսկուրսի մշակութային հայեցակերպը
Միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունների ուսուցում

Օտար լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Language and culture in academic context. 2nd Edition
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 264 էջ
Lilit Bekaryan, Anush Ayunts
Integration of Language Skills through Interactive Storytelling
2017 | Հոդված/Article
9th International Conference on Education and New Learning Technologies. 2017, p 5766-5769
|
Պատկերավոր արտահայտչամիջոցները` գեղագիտական զգացողություն հաղորդելու միջոց
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1 (22), 81-87 էջ, Հայաստան
Applying contrastive analysis for elucidating certain features of cultural foreign words
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 1-2 (20), pp. 3-9
A. Ayunts , G. Altikulanjyan, B. Khachikyan, V. Simonyan, R. Gabrielyan, M. Hakobyan, E. Hakobyan, I. Kocharyan, N. Nersissyan
Text Rendering a Teaching Toolkit
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 104 էջ
Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
Բնագրի և թարգմանության զուգադրական քննության դերը գեղարվեստական ստեղծագործության վերլուծության գործընթացում
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց, գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ.
A. Ayunts , M. Dalalyan , S. Ayunts, L. Ayunts
Practice Your Speaking Skills (A Key to Success)
2012 | Գիրք/Book
«Լուսակն» հրատ., 2012
Գեղարվեստական Ստեղծագործության Ուսումնասիրության Երեք Փուլերը
2011 | Ուսումնական ձեռնարկ
Հանրապետական Գիտաժողովի Նյութեր, Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն»,Էջ. 141-149
Բազմաձայնությունը և առոգաբանությունը
2011 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր Բ, (հասարակագիտական պրակ), Վանաձոր, «ՍԻՄ տպագրատուն», էջ. 102-110
|
English in Use
2011 | Գիրք/Book
Textbook, A textbook for high school students: Yerevan «Lusakn» 2011
Մ. Դալալյան , Ա. Այունց , Ս.Այունց, Լ. Այունց
REVISE YOUR ENGLISH
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, Լուսակն , 2011, 2- 210 էջ
Լեզվի պատկերավոր արտահայտչամիջոցները կոմիկականի դիտանկյունից
2010 | Հոդված/Article
Գիտական Հոդվածներ, Ժողովածու, Վանաձոր,ՎՊՄԻ հրատ., Էջ. 119- 129
|
Գեղարվեստական գրականության լեզվի ուսումնասիրության որոշ հիմնահարցեր
2010 | Հոդված/Article
«Լրատու», Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (9) Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատ., էջ. 140-145
|
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010
Twenty Steps To Twenty Scores (Appendix)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
Բազմաձայնությունը մակդիրում
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հոդվածների ժողովածու 2, Երևան, Լուսակն, հրատ.
|
Բազմաձայնությունը Մակդիրում
2009 | Թեզիս/Thesis
Օտար Լեզուներ և Գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), ԵՊՀ հրատ., էջ 13
Twenty Steps To Twenty Scores
2009 | Գիրք/Book
Textbook, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ
Word Polyphony in English and French (A Comparative Study)
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն, հրատ.
|
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Համահեղինակ: Երևան, «Լուսակն», 2007, 223 էջ
The Polyphony of the Word in English and French (A Comparative Study)
2003 | Թեզիս/Thesis
Проблемы Современной Лингвистики и Методики Преподавания иностранных Языков, Изд. «Асогик», էջ 27
Կոմիկական իմաստի արտահայման ոճական միջոցները անգլերենի բառապաշարում
2001 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Վանաձոր-Երևան 2001, էջ 67-72
On Image Polyphony
1996 | Գիրք/Book
Problems of English Philology, Abstracts, YSU press, 1996, p. 27