Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արաքսի Գուրգենի Դարբինյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1988 թ. ցայսօր-ԵՊՀ անգլերեն լեզվի №1 ամբիոն, դասախոս
1986 - 1987 թթ. ԵՊՃՇԻ, օտար լեզուների ամբիոն լաբորանտ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, արվեստագիտություն
1980 - 1981 թթ. Ազգային պատկերասրահ, գիտաշխատող

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց` «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2004 թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց` «Անգլերեն լեզու» մասնագիտու-թյամբ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009-‹‹Օտար լեզուներ և գրականություն(տեսություն և պրակտիկա)›› միջազգային գիտաժողովում նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին
2006 թ. «Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասվանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» թեմայով գիտաժողովում նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, հունարեն

Deepdive into Mathematics
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 327 էջ
Deepdive into Mathematics
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ
|
Արաքսյա Դարբինյան , Ռուզաննա Ավետիսյան
Նորագույն տեխնոլոգիաները և օտար լեզվի ուսուցումը
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 2018, 2(43), էջ 174-180
|
Լեզվի նպատակային ուսուցման մի քանի խնդիրների շուրջ (On Some Problems of Teaching a Target Language)
2013 | Հոդված/Article
FLSP N 10(1), Yerevan 2013, 193-199
|
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի տերմինների անգլերեն-հայերեն համառոտ բառարան,
2011 | Գիրք/Book
Երևան, 2011, 230 էջ
Ամփոփումը և վերապատմումը որպես տեքստի ընկալման դրսևորում
2011 | Հոդված/Article
FLSP N 9, Yerevan 2011, p. 108-116
|
Տեքստի ընթերցումը և ընկալումը՝ ամփոփելու և վերապատմելու միջոցով
2009 | Թեզիս/Thesis
Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), Ծրագիր և թեզիսներ, 2009թ., փետրվարի 26-27, Երևան 2009, էջ 27-28
|
Ընթերցանության հմտությունների Skimming-ի և Scanning-ի կարևորությունը և ուսուցումը
2008 | Հոդված/Article
FLSP N 7, Yerevan 2008, 146-153
|
Ընթերցանության հմտությունների ուսուցումը անգլերեն լեզվի նպատակային դասավանդման ժամանակ
2006 | Թեզիս/Thesis
Թեզիսներ, Երևան 26-27 հոկտ․, 2006, 33-34
|
Անգլերեն լեզվի մասնագիտական նպատակներով դասավանդման որոշ հարցերի շուրջ
2003 | Հոդված/Article
FLSP N 3, Yerevan 2003, (104-109)
|
Ռ.Բ.Շերիդան «Չարախոսության դպրոց» կատակերգությունը
1989 | Հոդված/Article
Օտար լեզուներ և արտասահմանյան գրականություն, N 9, Երևան, 1989 (195-203)
|
19-րդ դարի ամերիկյան պատմվածք
1989 | Հոդված/Article
Ամբրոզ Գվինեթ Բիրս, Երևան, 1989 (357-383)