Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գուրգեն Անուշավանի Գևորգյան

Դոցենտ | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, օտար լեզուների բաժին (անգլերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
1991 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դոցենտ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Լեզու և բարոյականություն
2010 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, էջ 9, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2010
К вопросу об одной инверсии
2009 | Գիրք/Book
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, էջ 129-133, Լուսակն հրատ., Երևան, 2009
Личные глагольные формы в научном тексте
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 206-220, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Глагол result в значении возникновения (события) в английской науяной литературе
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 221-237, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2009
Some և any դերանունների օգտագործումը պայմանական նախադասություններում
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (125), Երևան 2008թ., էջ 157-161
|
Сушествительные с определенными суфиксами для названия заболеваний в английском языке
2008 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 17-18, էջ 341-350, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2007-2008
Коннотация в современной английской научной литературе
2008 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 3, էջ 10, Երևան, 2008
Կայուն կապակցությունները, նրանց իմաստաբանական և գործառույթային առանձնահատկությունները գիտական գրականության մեջ
2008 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 4, էջ 11, Երևան, 2008
Some և any դերանունների օգտագործումը պայմանական նախադասություններում
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, էջ 5, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008
Применение фразовых глаголов в пассивном значении
2008 | Հոդված/Article
Համատեքստ – 2007/ հոդվածների ժողովածու, էջ 6, Երևան, 2008
Աստվածաշնչյան փոխաբերություններ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում /Գիտական աշխատությունների ժողովածու, N 8, էջ 65-89, Երևան, 2007
Հայերեն աստվածաշնչի պատկերային համակարգը և Ներսես Շնորհալին
2007 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Արեգ հրատ., Երևան, 2007
Աստվածաշնչյան համեմատություններ
2006 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 14, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006
Աստվածաշնչյան կրկնություններ և հակադրություններ
2006 | Հոդված/Article
Համատեքստ – 2005/ հոդվածների ժողովածու, էջ 7, Երևան, 2006
Անգլերենի 500 առավել գործածական իդիոմներ
2006 | Հոդված/Article
Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան 2006
Անգլերեն հայերեն առավել գործածական բառեր և բառակապակցություններ (քաղաքագիտական, իրավագիտական, տնտեսագիտական,բժշկական)
2005 | Հոդված/Article
Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2005
Աստվածաշնչյան անդրադարձը, պատկերավորման գեղարվեստական միջոցները Ն. Շնորհալու ստեղծագործություններում
2005 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 15, էջ 178-197, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2005
Տեսողական պատկերները Ն. Շնորհալու ստեղծագործության մեջ
2004 | Հոդված/Article
Համատեքստ – 2003/ հոդվածների ժողովածու, էջ 9, Երևան, 2004
Ռիթմը և համեմատությունը Աստվածաշնչում
2003 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 13, էջ 13, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2003
Աստվածաշնչի թարգմանությունը
2001 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, էջ 61-76, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2001
Նկատառումներ հայերեն Աստվածաշնչի լեզվի և լեզվամտածողության վերաբերյալ
2001 | Հոդված/Article
ՙԿանթեղ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 2, էջ 15, Ասողիկ հրատ., Երևան, 2001
О внутренней форме слова
2000 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 9-10, էջ 250-260, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2000
К вопросу о соотношении формы и содержания в слове при переводе
1998 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 8, էջ 8, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 1998