Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլիթ Գառնիկի Կարապետյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
1988 - 1991 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն) ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեությունը
1991 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս (այժմ` ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն)
2004 թ-ից Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Վերապատրաստում
1999 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի- 3 համալսարան
2001 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի- 3 համալսարան
2006 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի- 3 համալսարան (համաղեկավարությամբ դոկտորանտուրա, հրավիրյալ դասախոս)
2009 թ. Ֆրանսիա, Պոլ Վալերի -3 համալսարան (համաղեկավարությամբ դոկտորանտուրա)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն (ազատ), անգլերեն (բառարանի օգնությամբ)

Արքետիպային պատկերները ժան ժիոնոյի վիպակում
2020 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 8 (17), 16-29 էջ
Համեմատական կառույցի պատկերավորությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի դրսևորման միջոց
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 124-129
Համեմատությունը որպես միջգիտակարգային ուսումնասիրության առարկա
2016 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Higher Education, 2016, 1-2(20), 81-89 էջ
|
Գեղարվեստական համեմատության նշանագիտական բնույթը
2010 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի`որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրները գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010
L. Karapétian , T. Blboulian , M. Ghazarian, D. Ghazarian, A. Kaplanian
Préparons- nous à l’examen oral (méthode à l’entraînement oral)
2010 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես, 6 : Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007
L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice
2006 | Թեզիս/Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., 2006
Կայուն դարձվածային համեմատությունների կառուցվածքային- քերականական վերլուծության փորձ (ֆրանսերենի և հայերենի լեզվանյութի հիման վրա)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2: Երևան, Ասողիկ հրատ., 2004
L’école littéraire naturiste et ses représentants
2002 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2002
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված
2001 | Գիրք/Book
Բուհ ընդունվողների համար: Համահեղինակ: Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2001