Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլյա Սուրենի Վարդանյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1991 - 1996 թթ.. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ-ին ԵՊՀ ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2005 , 2008, 2009, 2010 թթ. Ֆրանսերեն դասավանդողների միության սեմինարների մասնակցություն

Հասարակական գործունեություն
2003 - 2008 թթ. ««Աբաչո» խորհրդատվական, տեղեկատվական և ուսուցողական կենտրոն» ՀԿ նախագահ
2004 թ-ին Ֆրանսիական «Ճանաչենք և պաշտպանենք բնությունը» ՀԿ անդամ

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Le Français Du Droit (crimes et procès célèbres)
2019 | Գիրք/Book
Մեկնարկ, 2019, 85 էջ
Օտար լեզուների դասավանդման չորս նորարարական մոտեցումներ
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 369-373
|
La politique et la diplomatie par les textes. Guide pédagogique et corrigés.
2016 | Գիրք/Book
Մեկնարկ, 2016թ․, 54 էջ
|
Կանոնավոր և անկանոն թեքումները ճանաչողական հոգելեզվաբանության համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ, 2016, 169-179 էջ
|
Կանոնավոր և անկանոն թեքման ճանաչողական կաղապարները
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 62-63 էջ, Հայաստան
|
Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89
Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot
2016 | Թեզիս/Thesis
4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121
Ժամանակակից ֆրանսերենի զարգացան միտումները
2010 | Գիրք/Book
«Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ» գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 113-123
Ֆրանսերենի բայական տարարմատության որոշ հարցեր
2008 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2008, էջ 106-115
Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ
2007 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 164-168
|
Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007
Ֆրանսերենի զարգացման որոշ միտումների մասին
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3(32), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2007
Լեզվի համակարգայնության և անհամակարգայնության որոշ խնդիրներ
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 4, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006
Բնական ձևաբանության կաղապարները
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (32), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006
Ֆրանսիական գրականության ծնունդը
2003 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 2, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 180-190