Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մառա Աղասու Բաղդասարյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Մասնագիտական գործունեություն
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2005 - 2008 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի օտար լեզուների և լեզվի տեսության ու միջմշակութային հաղորդակցության ամբիոնների դասախոս
2008 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Ակադեմիական դասընթացներ
անգլերենը մասնագիտական նպատակների համար, անգլերենը որպես մասնագիտություն, հանրալեզվաբանություն

Գիտաժողովների, սեմինարների և կլոր սեղանների մասնակցություն
Գիտաժողովներ
2009 թ-ին «Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ» խորագրով երիտասարդ հետազոտողների գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան
2008 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» խորագրով II միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2007 թ-ին Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված տարեկան գիտաժողով, Երևան
2007 թ-ին «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» խորագրով Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) 2-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան
2007 թ-ին «Թարգմանությունը միջմշակութային հաղորդակցման համատեքստում» խորագրով հանրապետական գիտաժողով, Երևան
2006 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին, Երևան
2006 թ-ին «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրներ. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» խորագրով միջազգային գիտամեթոդական կոնֆերանս, Երևան
2004 թ-ին «Լեզու, մշակույթ, քաղաքակրթություն» խորագրով հանրապետական ուսանողական գիտական կոնֆերանս, Երևան

Սեմինարներ
2011 թ-ին «Անգլերենի դասավանդման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն Հայաստանում» թեմայով վարպետության դաս / ուսուցիչների ուսումնական սեմինար
2010 թ-ին «Լեզուն, միջմշակութային հաղորդակցումն ու կրթությունը գլոբալացվող աշխարհում» խորագրով ինտերակտիվ սեմինար
2010 թ-ին «Լեզվի իմացության գնահատում» թեմայով սեմինար
2010 թ-ին «Բարձր տեխնոլոգիաների միջոցով լեզվի ուսուցում և ուսումնառություն» թեմայով սեմինար

Կլոր սեղաններ.
2007 թ-ին «Լեզվական քաղաքականությունը Հայաստանում» թեմայով կլոր սեղան «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» խորագրով Անգլերենի Ուսումնասիրության Հայկական Ասոցիացիայի (AASE) 2-րդ միջազգային գիտաժողովի շրջանակում
2009 թ-ին Մայրենի լեզվի միջազգային օրվան նվիրված ՙՔո մայր լեզուն չմոռանաս՚ խորագրով կլոր սեղան

Հասարակական գործունեություն
2006 թ-ից մինչ օրս Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE - Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ֆեդերացիայի (ESSE) անդամ) Երիտասարդական թևի համակարգող
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) նախագահ

Մրցանակներ
2003 թ-ին ԵՊՀ լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխություն

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (գերազանց)

Fate across Cultures: a Linguocognitive Approach
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 151-165 էջ
Լեզվականն ու արտալեզվականը քաղաքական ելույթում
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 194 էջ
Stone in Cognitive Perspective
2017 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 142-154 pp.
Քաղաքական խոսույթի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2016թ․, 7, 88-99 էջ, Հայաստան
|
Բառաիմաստային և ձևաբանական-շարահյուսական դրսևորումների գործառական հարաբերությունը քաղաքական խոսույթում
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 37-44 էջ, Հայաստան
|
К вопросу о преподавании иностранных языков в вузовской системе Армении
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 170-177 էջ
|
Քաղաքական խոսույթը որպես մարդկային փոխազդեցության ու գիտական ուսումնասիրության ոլորտ. հենքային հասկացություններ
2011 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, «Լուսակն» հրատարակչություն, N3, տպագրության մեջ, 2011, էջ 46-57
Որոշ հռետորական հնարների պերսուազիվ դերը քաղաքական ելույթի համատեքստում. մի «հաղթանակի» ելույթի քննություն
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, N2, 2010, էջ 11-24
Քաղաքական ելույթը որպես ինքնության և համայնքի ձևավորման միջոց (խոսքային-հաղորդակցական հնարներ)
2009 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2009, էջ 39-47
Communication, Language and Translation in a Cross-cultural Perspective
2008 | Հոդված/Article
"Годичная научная конференция. Сборник научных статей", Ереван, Издательство Российско-Армянского университета, часть 2, 2008, ст. 14-21
“Politicized” Syntagms in Action
2007 | Հոդված/Article
“Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies”, Yerevan, Lusakn Publishers, 1(3), 2007, p. 61-67
The Lexical Syntagm with the Suffix “-ly” in Political Discourse: a Functional Stylistic Perspective
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 3-8