Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարիանա Սամվելի Սարգսյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1997-2002 Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Օտար լեզուների ֆակուլտետ
2002-2006 Երեւանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2008 - առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե, միջազգային հմագործակցության բաժին/ գլխավոր մասնագետ
2007 – առ այսօր ԵՊՀ ռ/գ բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2002-2008 - ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն, գիտության վարչություն, առաջատար մասնագետ
2005-2007 – Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
«Լեզուն եւ գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» Միջազգային գիտաժողով, Երեւան, հոկտեմբեր 16-19, Երեւան
English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR), 3-րդ Միջազգային գիտաժողով, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա , դեկտեմբեր 4-6, 2009
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով , Երեւան, 2009

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

The Study Of The Scottish Identity Through The Key Concepts In Folklore
2019 | Հոդված/Article
Филологические Науки. Научные Доклады Высшей Школы, 2019, 2, 31-38 էջ
Շոտլանդական Ազգային Ինքնության Ձեվավորման Եվ Կայացման Փուլերը` Ազգային Դիսկուրսի Համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 105-116 էջ
Mariana Sargsyan , Evgeniia Zimina
Politics, Poetry, People: an Overview of Contemporary Poetry Trends in the British Literary Landscape
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 113-129 էջ
Շոտլանդական Ինքնության Մեկնաբանման Հարցի Շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Լեզուն և Գրականությունը Գիտական Իմացության Ժամանակակից Հարացույցում, 2018, 9, 132-145 էջ
In Search of Identity: Trauma and Irony in the Cognitive Light
2018 | Թեզիս/Thesis
14th Conference of the European Society for the Study of English, 2018, 67 էջ
Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories
2017 | Հոդված/Article
Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53
|
Seda Gasparyan , Mariana Sargsyan , Astghik Melik-Karamyan
Artistic concept in the cognitive perspective
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 7-13
Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ
Integrating cultural knowledge in the english language class
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 44 էջ
On the Functional Communicative Aspect of Literary Texts
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N 8 (1) 2011. Yerevan. Lusakn Publishers, pp. 58-62
Լեզվամշակութաբանական ուսումնասիրությունների մի քանի արդիական հարցերի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հոդվածների ժողովածու 2 / ԵՊՀ, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա/ Երևան, ՚Լուսակնՙ հրատ. 2010, էջ 108-112
On the Development of the Symbolic Meaning
2008 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N (5) 2008. Yerevan. Lusakn Publishers. 2008, p.57 - 60
The Correlation of Myth and Symbol in D.H.Lawrence’s Novels
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N3. Yerevan. Lusakn Publishers. 2007, p. 120-125
Խորհրդանշական պատկեր-վերնագիրը` որպես հեղինակի վերաբերմունքի արտահայտման միջոց
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, հմ.6, Երևան: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005, էջ 95-99
Խորհրդանիշը` որպես բառարվեստի ստեղծագործության հանգուցային տարր
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, No 3 (24)
Եր., «Ասողիկ» հրատ.
Էջ 140-146