Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Ռավուլի Մկրյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 - Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ (Ժ 02.07)
1979-1984 թթ. Երևանի Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - ԵՊՀ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, ավագ դասախոս
2001 - 2009 թթ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ ավագ դասախոս
1996 - 2001 թթ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ դասախոս
1993 - 1996 թթ. Ք. Մոսկվա, ՄԱԳ միջազգային առևտրային կազմակերպություն, թարգմանիչ
1988 - 1993 թթ. Երևանի N 122 միջն. դպ., անգլերենի ուսուցիչ
1987 - 1988 թթ. Երևանի N 155 միջն. դպ., անգլերենի ուսուցիչ
1985 - 1986 թթ. ՀԿՏԲ ինժեներ

Ակադեմիական դասընթացներ
Տեսական քերականություն, տիպաբանություն, գործառական-հաղորդակցական քերականություն, շարահյուսական ոճաբանություն (ԵՊԼՀ)
Լեքսիկա, գործնական քերականություն, գրավոր խոսք (ԵՊՀ)

Մասնագիտական հետաքրքրության շրջանակները
Շարահյուսություն, գործառական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (ազատ)

Գործառական և քերականական հոմանիշությունը անգլերենում
2010 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում», գիտ. հոդվ. ժողովածու, 2010, N2, 7 էջ
Կետադրության գործառույթներն անգլերենում
2010 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում»(AASE), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010, Էջ 64-69
Հաղորդակցական ուղղվածության դերը քերականության դասավանդման գործընթացում
2009 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտ. հոդվ.ժողովածու: 2009, N4, 6 էջ
Շարահյուսական բազմիմաստությունն անգլերենում և նրա ուսումնասիրության մոդելները
2009 | Հոդված/Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում»(AASE), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, Էջ 58-63
“One” փողարինող բառի առանձնահատկություններն անգլերեն լեզվում
2007 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտ. հոդվ.ժողովածու: 2007, N3, 6 էջ
Անգլերեն բացահայտչի ոճական դրսևորումները
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն» գիտ. հոդվ.ժողովածու, Պրակ Բ: Երևան, 2006, 5 էջ
Բացահայտչի շարադասությունը անգլերեն լեզվում
2005 | Հոդված/Article
«Ռոմանագերմանական լեզվաբանություն» գիտ. հոդվ.ժողովածու, Պրակ Ա: Երևան, 2005, 7 էջ
Տրոհված բացահայտիչը և ներդրյալ կառույցները անգլերեն լեզվում
2003 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտ. հոդվ.ժողովածու: Երևան, 2003, N3, 5 էջ
Տրոհված բացահայտչի կառուցվածքը և իմաստային առանձնահատկությունները անգլերեն լեզվում
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտ. հոդվ. ժողովածու: Երևան, 2001, N1, 12 էջ
Պարզ նախադասության շարադասության առանձնահատկությունները անգլերենում և հայերենում
1998 | Թեզիս/Thesis
“Թագմանություն և մշակույթների երկխոսություն” գիտաժողովի թեզիսներ, “Ինտերլինգվա” լեզվագիտական համալսարան, Երևան,1998