Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Ստյոպայի Ներսիսյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1982 -1987 թթ. - ԵՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
2000-մինչ այժմ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992-1993 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս
1988-1992 ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս

Ուսումնական դասընթացներ
Հիմնական օտար լեզու (անգլերեն), լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք
2-րդ մասնագիտական օտար լեզու (անգլերեն), լեքսիկա, մամուլ,թարգմանություն, քերականություն

Օտար լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2005 թ-փետրվար-մարտ և 2009 թ.-հունվար- փետրվար ամիսներին - ԵՊՀ հետբուհական կրթության վարչության նախաձեռնած մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց` ստանալով որակավորման բարձրացում

Երկլեզվակիր երեխաների խոսքին բնորոշ խնդիրների հաղթահարման որոշ մոտեցումներ
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 219-223
|
Գունային սիմվոլիկան անգլերեն դարձվածքներում
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 186-192 էջ, Հայաստան
|
A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ
|
Legends and Tales: Home Reading with Exercises
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 128 էջ
Անգլերենի գունանուններով դարձվածքների հոգեբանական և իմաստակառուցվածքային բնութագիրը
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 54 , Հայաստան
Words Commonly Confused by Foreign Learners of English
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Լուսակն: 2015թ․, 92 էջ
|
Մեր մեծերը` Հասմիկ Թոքմաջյան (հուշեր)
2015 | Գիրք/Book
Երևան, "Zangak" Publishing House, 2015, 41 pp.
On Psychological, Semantic and Structural Aspects of English Colour Terms
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Lusakn Publishers, Yerevan 2012, 60-64 pp.