Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռոզա Սեդրակի Մելիքսեթյան

Դոցենտ | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 թ. դոցենտ
1986 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական
համալսարան
1982 - 1985 թ. Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի նպատակային ասպիրանտուրա
1967 - 1972 թ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի ֆրանսիական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1988 - 1991 թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս
1987 - 1988 թթ. ԵՊՀ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1986 - 1987 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1972 - 1982 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ, ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինաւների մասնակցություն
2009 թ. Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա): Միջազգային գիտաժողով Երևանում
2009 թ. Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված Աշխարհի լեզվական պատկերը միջազգային գիտաժողով
2008 թ. Հայ-ֆրանսիական առնչություններ Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված միջաղգային գիտաժողով Փարիզի Արևելյան Լեզուների և Մշակույթների Ինստիտուտում՝ INALCO
2007 թ. Հայ-ֆրանսիական առնչություններ Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված միջաղգային գիտաժողով Երևանում
1986 թ. Ռոմանագիտության արդիական խնդիրներ. գործառական իմաստաբանություն համամիութենական 5-րդ գիտաժողով, Կալինին

Լեզուներ
Հայերեն, ֆրանսերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), իտալերեն (բառարանով)

Ռոզա Մելիքսեթյան , Լիլյա Հովհաննիսյան
Անհամաձայնություն հասկացության լեզվափիլիսոփայական հայեցակարգը
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 74-84 էջ
Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125
|
Անհամաձայնության Լեզվական Դրսեվորումները Ժամանակակից Ֆրանսերենում
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 90-99 էջ
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Գիրք/Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Հարցական բառերը հռետորական հարցում ժամանակակից ֆրանսերենում. Գործաբանական վերլուծություն
2009 | Հոդված/Article
Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված «Աշխարհի լեզվական պատկերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2009, էջ 58-62
Հարցի գործաբանական արժեքի դրսևորումները ֆրանսերենում և հայերենում
2008 | Հոդված/Article
Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված «Հայ-ֆրանսիական առնչություններ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2008, էջ 121-125
Ֆրանսերենի դասագիրք (Manuel de français)
2005 | Գիրք/Book
Դասագիրք, նախատեսված է բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետների` ֆրանսերենը որպես հիմնական կան երկրորդ մասնագիտական լեզու ուսումնասիրող ուսանողների համար, Երևան, "Ասողիկ" հրատ., 2005
Ֆրանսերենի դասագիրք
2005 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2005
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված № 2
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Բուհ ընդունվողների համար, Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2005
Խոսքային ակտի բառային մեկնաբանության սուբյեկտային և ժամանակային գործոնները
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 1, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2004
Խոսքային ակտերի տեսության կիրառության որոշ հարցեր օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայում
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 2, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2004
Հարցման գործաբանական որոշ առանձնահատկություններ ֆրանսերենում
2003 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության արդի խնդիրներ» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2003
Իմաստի և կառուցվածքի փոխհարաբերությունը թարգմանության ընթացքում
1990 | Հոդված/Article
«Աստղիկ Գիրք թարգմանչաց 2-3», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990