Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սեդա Քերոբի Գասպարյան

Ամբիոնի վարիչ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Աշխատանքային գործունեություն
2002- մինչև այժմ - Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
1993-2002 - Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ
1991-1993 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989-1991 - Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի դոկտորանտ
1987-1989 - Երևանի պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1984-1987 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ դասախոս
1982-1984 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1978–1981 - Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի նպատակային ասպիրանտ
1971–1978 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1968-1971 - Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Կրթություն
1989-1994 - Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն "Cравнение как “изъяснение” в интеллективной речи и как средство лингвопоэтического творчества в художественной литературе” թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1978-1983 - Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն “Полифония слова в составе фигуры сравнения” թեմայով, Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1963-1968 - Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության ֆակուլտետ,
1952-1963 - Երևանի Նար-Դոսի անվ. միջնակարգ դպրոց

Դասավանդվող դասընթացներ և հետազոտական աշխատանք
Մասնագիտության արդի հիմնահարցեր, ճանաչողական լեզվաբանության հիմնահարցեր, ակադեմիական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա, լեզվաոճաբանություն, լեզվապոետիկա, գործառական ոճագիտություն, տեքստի մեկնաբանություն, գեղարվեստական տեքստի լինգվոդիդակտիկա
Բակալավրական, մագիստրոսական, թեկնածուական և դոկտորական աշխատանքների գիտական ղեկավարություն և խորհրդատվություն

Թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավարում
1. «ԱՄՆ նախագահների՝ Հայոց ցեղասպանությանը առնչվող ելույթների դիսկուրսիվ առանձնահատկությունները» (Ջորջ Բուշի և Բարաք Օբամայի ելույթների հիման վրա) (պաշտպանված է 2015թ.)
2. «Հեղինակի մտադրությունը որպես տեքստաբանական քննության առարկա» (պաշտպանված է 2015թ.)
3. «Ճարտարագիտության ոլորտի անգլերենի գործառական քննություն (իրանական գիտակրթական համատեքստում)» (պաշտպանված է 2013թ.)
4. «Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ)» (պաշտպանված է 2013թ.)
5. «Սուբյեկտիվ գնահատողականության դրսևորումը վերնագիր – ստեղծագործություն փոխհարաբերության մեջ (անգլերեն նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2012թ.)
6. «Փոխաբերական տեղաշարժի հիմնախնդիրը տերմինաստեղծման մեջ (անգլերեն իրավաբանական տերմինների նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2012թ.)
7. «Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում» (պաշտպանված է 2011թ.)
8. «Քաղաքական ելույթը որպես լեզվական և արտալեզվական իրողությունների փոխներթափանցում (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2011թ.)
9. «Համարժեքության խնդիրը Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանության մեջ» (պաշտպանված է 2010թ.)
10. «Կինոգրախոսությունը որպես տեքսաբանական քննության առարկա» (պաշտպանված է 2010թ.)
11. «Մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տարրերի կառավարումը ոչ մայրենի անգլերեն խոսքում» (պաշտպանված է 2010թ.)
12. «Գրականագիտական շարադրանքի գործառական-հաղորդակցական հայեցակերպը» (պաշտպանված է 2009թ.)
13. «Ոճական հնարները գործաբանական ոճագիտության լույսի ներքո» (պաշտպանված է 2008-թ.)
14. «Գեղարվեստական խորհրդանիշը որպես հեղինակի անհատական ոճի բաղկացուցիչ տարր» (պաշտպանված է 2007թ.)
15. «Արտոնագրային մասնագրի լեզուն և ոճը» (պաշտպանված է 2006թ.)
16. «Գրական անդրադարձի՝ որպես արտահայտչական հնարի մեկնողական ընդգրկումը (Հ. Ջեյմսի երկերի փաստական նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2005թ.)
17. «Հրապարակախոսական արձակը որպես գործառական ոճերի հակադրամիասնություն (անգլերեն փաստական նյութի հիման վրա)» (պաշտպանված է 2003թ.)
18. «Հույզերի կարգայնացումը անգլերենի յուրացման ընթացքում» (պաշտպանված է 2003թ.)
19. «Մակդիրների ճանաչողական արժեքը Հովհաննեսի ավետարանում» (պաշտպանված է 2002թ.)
20. «Կոմիկականի լեզվաոճական արտահայտչամիջոցները անգլերենում (ըստ Բեռնարդ Շոուի և Օ. Հենրիի ստեղծա•ործությունների լեզվանյութի)» (պաշտպանված է 2001թ.)
21. «Անգլերենի դարձվածաբանության լեզվամշակութաբանական հայեցակերպը որպես թարգմանական խնդիր» (պաշտպանված է 2001թ.)
22. «Համեմատությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի արտահայտման միջոց» (պաշտպանված է 2001թ.)
23. «Փոխաբերության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ» (պաշտպանված է 2000թ.)
24. «Ժամանակակից անգլերենի կենդանանիշ ածականների հիմնական իմաստային հայեցակերպերը» (պաշտպանված է 1999թ.)
25. «Ժամանակային շարահյուսական կառույցների հոմանշությունը ժամանակակից անգլերենում» (պաշտպանված է 1996թ.)

Դոկտորական ատենախոսությունների խորհրդատվություն
1. «Անգլալեզու գիտաֆանտաստիկ դիսկուրսի լեզվաոճական յուրահատկությունները բանականի և երևակայականի հարաբերակցության համատեքստում» (պաշտպանված է 2017թ.)
2. «Անգլիական երգիծական խոսույթի գենդերային հայեցակերպը / լեզվական և հանրամշակութային դրսևորումներ» (պաշտպանված է 2016թ)
3. «Когнитивно-прагматический аспект теории политического дискурса (на материале публичных выступлений американских и британских политических деятелей)» (պաշտպանված է 2011թ.)
4. «Խոսքային փոխներգործության ճանաչողական-գործաբանական հայեցակերպը անգլերենում» (պաշտպանված է 2010թ.)
5. «Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և նրա թարգմանությունը որպես բանասիրական համալիր քննության առարկա» (պաշտպանված է 2007թ.)

Պետբյուջեից ֆինանսավորվող նախագծերի գիտական ղեկավար
1. «Տեքստի ճանաչողական մոդելների կառուցումը և գենդերի արտացոլման յուրահատկությունները դրանցում» (2016-2017)
2. «Անգլալեզու հակահայկական քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների լաբորատորիա» (2016-2018)
3. «Միջազգային ասպարեզում հայոց ցեղասպանության արծարծումների տեքստաբանական քննություն» (2011-2013)
4. «Գործառական ոճերի փոխներթափանցումը որպես խոսքաբանական խնդիր» (2008-2010)
5. «Ոճական հնարների լեզվաբանաստեղծական արժեքը բառարվեստի ստեղծագործության մեջ» (2005-2007)
6. «Տեքստի բանասիրական մեկնաբանություն» (2002-2004)
7. «Մասնագիտական անգլերեն. տեսություն և պրակտիկա» (2000-2002)
8. «Գրական երկի ընկալման հարցեր» (1995-1998)

Այլ մասնագիտական գործունեություն
1. Հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր սեղանների կազմակերպում՝ նվիրված անգլերենի ուսումնասիրության և դասավանդման մեթոդիկայի տեսագործնական խնդիրների, նաև հայագիտական հարցերի քննարկմանը.
• 2016 «Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո» գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ պատվավոր դոկտոր, Կանադայի համալսարանի պրոֆեսոր Դորա Սաքայանի ծննդյան 85-ամյակին, (100 մասնակից)
• 2014 «Promoting Independent Learning» միջազգային գիտաժողով (53 մասնակից, որոնցից 9-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ,
• 2011 «Language, Literature & Art in Cross-Cultural Contexts» միջազգային գիտաժողով (154 մասնակից, որոնցից 26-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ,
• 2007 «Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge» միջազգային գիտաժողով (126 մասնակից, որոնցից 25-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ,
• 2004 «English Studies: Theory and Practice» միջազգային գիտաժողով (82 մասնակից, որոնցից 14-ը արտերկրից) Երևան, ԵՊՀ,
• 1998 «Shakespeare through Time and Space» միջազգային գիտաժողով (61 մասնակից, որոնցից 4-ը արտերկրից), Երևան, ԵՊՀ,
• 1996 «ՙԱնգլիական բանասիրության և անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում. նվաճումներ և հեռանկարներ», Երևան, ԵՊՀ:
2. Հանրապետության անգլերենի մասնագետների մասնագիտական գործունեության ուղղորդում և համակարգում՝ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի շրջանակում:
3. Գիտակրթական խորհրդատվության մատուցում անգլիական բանասիրության ոլորտի մասնագետներին:
4. Միջազգային կապերի և համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված գործունեություն անգլիագիտական ուսումնասիրությունների ոլորտում:

Անդամակցություն
2016- մինչև այժմ - ՀՀ ԳԱԱ «Բանբեր հայագիտության» միջազգային հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ: ISSN 1829-4073
2016- մինչև այժմ - ԵՊՀ «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ: ISSN 1829-2453
2013- մինչև այժմ - «Cognition, Communication, Discourse» միջազգային էլեկտրոնային ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ: ISSN 2218-2926
2013- մինչև այժմ - «Science and Education: A New Dimension» միջազգային էլեկտրոնային ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ: p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996
2009- մինչև այժմ - «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» գիտական հոդվածների տարեգրքի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր: ISSN 2579-2458
2009- մինչև այժմ - Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչական խորհրդի անդամ
2006- մինչև այժմ - Անգլիագիտական հետազոտությունների «European Journal of English Studies» (Routledge: Taylor & Francis Group) հանդեսի խմբագրական խորհրդատվական կոլեգիայի անդամ: ISSN 1382-5577
2005- մինչև այժմ - Անգլիագիտական հետազոտությունների «Armenian Folia Anglistika» (Yerevan, YSU) միջազգային հանդեսի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր: ISSN 1829-0337
2004- մինչև այժմ - «Կանթեղ» (Երևան, Ասողիկ) ՀՀ ԳԱԱ պարբերական հրատարակության խմբագրական խորհրդի անդամ
2003- մինչև այժմ - Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ընկերության (ESSE) վարչության անդամ
2003- մինչև այժմ - Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ) հիմնադիր և նախագահ
2000- մինչև այժմ - ՀՀ ԿԳ նախարարության մեթոդ խորհրդի անգլերենի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
1995- մինչև այժմ - Գիտական աստիճաններ շնորհող «Օտար լեզուներ»-ի 009 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
1994- մինչև այժմ - Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
1. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2014թ.),
2. ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ (2013 թ.),
3. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակի առթիվ և կրթության ու գիտության բնագավառներում ներդրած նշանակալի ավանդի համար (2009 թ.),
4. Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության և ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2009թ. հայտարարված «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակաբաշխությունում արժանացել է մրցանակի և Ռուսաստանի հայերի միության հուշամեդալի (2010 թ.),
5. Հաղթող է ճանաչվել ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից իրականացվող բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտաշխատողների 2013թ., 2016թ., 2017 թ., 2018թ. մրցույթներում,
6. Կրթության ու գիտության բնագավառներում ներդրած նշանակալի ավանդի, բարձրագույն որակավորման բնագավառում արգասավոր գործունեության, մասնագիտական ոլորտում ունեցած ձեռքբերումների համար արժանացել է.
ա/ ՀՀ ԲՈՀ-ի պատվոգիր 25 տարի համագործակցելու և մասնագիտական խորհուրդ ղեկավարելու համար
բ/ ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգրի (2008 թ., 2006 թ., 2004 թ.)
գ/ ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալի (2006 թ.)
դ/ ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալի (1999 թ.)
ե/ Միջազգային “Who is Who”-ի մրցանակի (1998 թ.)

A Methodological Mechanism for Applying the Hermeneutical Approach
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 9-29 էջ
Տեքստ, փոխաբերականություն, մեկնաբանություն
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 230 էջ
Manipulation of Ideas in and through Language
2018 | Հոդված/Article
LAW 2018. Current Problems of Law and Legal Science, 2018, 333-353
|
Гендерная метафора в английских “бытовых” анекдотах
2018 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Philology. 2018, VI(50), Issue 167, 20-22 pp.
|
Israel’s Standpoint Concerning The Question Of The Armenian Genocide
2018 | Հոդված/Article
Studia Philologica, 2018, 11(2), 112-119 էջ
Seda Gasparyan , Lilit Kharatyan
Legal English. The UN Convention on Genocide as a Domain-Specific Text
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2018, 18, 71-84 էջ
Concerning the Program of Understanding a Literary Text
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2018, 18, 7-18 էջ
In Search of Identity: Trauma and Irony in the Cognitive Light
2018 | Թեզիս/Thesis
14th Conference of the European Society for the Study of English, 2018, 67 էջ
Տեքստ - դիսկուրս - մեկնաբանություն
2017 | Հոդված/Article
Լեզու, խոսք, իրականություն, 2017, էջ 79-91
The Speech Strategy of Ersatz-historians in Interpreting the Armenian Genocide
2017 | Հոդված/Article
Геноцид как духовно-нравственное преступление против человечества. 2017, стр. 212-220
|
Гендерные стереотипы в политической сфере современного общества
2017 | Թեզիս/Thesis
Коммуникация в политике, бизнесе и образовании. Материалы международной научно-практической конференции 17–19 мая 2017 года, стр. 18-19
|
Гендерные особенности национально-этнических конфликтов
2017 | Թեզիս/Thesis
Национальный миф в литературе и культуре: колониальный и постколониальный дискурс. 2017, стр. 13-14
Гендерные особенности агрессивного вербального поведения мужчин и женщин(на материале английских и армянских “бытовых” анекдотов)
2017 | Հոդված/Article
Science and Education a New Dimension. 2017, V(35), 125, pp. 22-24
|
Гендерное осмысление национально-этнических конфликтов
2017 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension humanities and social sciences. 2017, V(22), Issue 131, pp. 77-79
|
Гендерныe стереотипы в политической сфере современного общества
2017 | Հոդված/Article
Филология и культура. 2017, №2(48), стр. 43-49
|
Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories
2017 | Հոդված/Article
Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53
|
The 1948 un convention on genocide and the responsibility of turkey for the delinquent actions of its predecessor
2017 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը: Զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 74-82 էջ, Հայաստան
Raphael Lemkin’s draft convention on genocide and the 1948 un convention
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 176 էջ
Allusions in J. Joyce’s “A portrait of the artist as a young man” and their translation
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 2016, 27, 226-243 էջ
|
Raphael Lemkin and the 1948 Un Genocide Convention
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2016, 2(11), 158-172 էջ
Seda Gasparyan , Mariana Sargsyan , Astghik Melik-Karamyan
Artistic concept in the cognitive perspective
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 7-13
Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ
Անգլերենի ոճական գործառությունը
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Լեզվական հորիզոն: 2016թ․, 168 էջ
|
Гендерные различия в невербальной коммуникации (на материале английских “бытовых” анекдотов)
2015 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտ. իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ. հոդվածների ժողովածու N 6, Երևան, 2015, Էջ 120-129
Հերմենևտիկան որպես գեղարվեստական ստեղծագործության մեկնաբանության մեթոդաբանություն
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 29-36
|
Гендерные когнитивные стереотипы в печатных СМИ
2014 | Հոդված/Article
Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів». Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014, с. 22-25
Հայոց ցեղասպանության պատճառները` ըստ Ռ. Սյունիի
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 57-73
|
Գյունտեր Լյուիի «ճշմարտությունը» հայոց ցեղասպանության մասին
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 139.1, Երևան 2013թ., էջ 3-17
|
Գյունտեր Լյուիի «ճշմարտությունը» հայոց ցեղասպանության մասին
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան 2013թ., էջ 3-17
|
Символические образы в контексте художественного произведения
2012 | Հոդված/Article
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н.Каразiна, N 972,
Харкiвського нацiонального унiверситет,
Харкiв,
стр. 134-137
Ս. Գասպարյան , Մ. Ղազարյան
Գրական կերպարի ուսումնասիրության մեթոդաբանական հիմքերը
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 4
«Լուսակն» հրատ., Երևան,
Էջ 10-17
Practice in Academic Discource (Advanced Level). Answer Keys
2012 | Հոդված/Article
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook Appendix.
Lezvakan Horizon, Yerevan,
20 p.
Practice in Academic Discource (Advanced Level)
2012 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook.
Lezvakan Horizon, Yerevan,
120 p.
Seda Gasparyan , Luisa Gasparyan
"History of Armenia" by Movses Khorenatsi: Problems of Equivalence (Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանությունը. համարժեքության խնդիրներ)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 48-58
|
Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր)
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011
S. Gasparyan , L. Gasparyan
On the English Translation of "History of Armenia" by Movses Khorenatsi: Questions of Equivalence
2011 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani: Philology, 135.2,
Yerevan, Yerevan University Press
pp. 48-58
Oral and Written Academic Discourse: Models of Investigation
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1 (8),
Lezvakan Horizon, Yerevan,
pp. 19-25
Ս. Ք. Գասպարյան , Լ. Գասպարյան
Խորենացու «Պատմութիւն հայոց» երկի վերնագիրը և դրա անգլերեն թարգմանությունը
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 132.2, Երևան 2010թ., էջ 40-47
|
Եղեռն բառի համարժեքության դաշտը անգլերենում
2010 | Հոդված/Article
"Վէմ" Համահայկական հանդես, թիվ 1 (29)
Երևան,
էջ 125-136
Гендерность в английской паремиологии и фразеологии
2010 | Հոդված/Article
Լեզու և գրականություն գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, գիտ. հոդվ. ժողովածու N II, Երևան 2010, 4 էջ
Academic Discourse in Multicultural Aspects
2010 | Թեզիս/Thesis
ESSE 10 International Conference of European Society for the Study of English. ESSE 10 Conference Program (poster session). Italy, Torino: Tipografia Testa-Torino, 2011, էջ 71
S. Gasparyan , A. Knyazyan
The Aspect of Gender in English Paremiology and Phraseology
2010 | Հոդված/Article
Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, No 2, Yerevan, Lusakn Publishers, 2010, pp. 49-52, (in Russian)
S. Gasparyan , L. Gasparyan
The Title of Khorenatsi's "History of Armenia" and its English Translation
2010 | Հոդված/Article
Banber Yerevani Hamalsarani: Philology / 132.2, Yerevan, Yerevan University Press, 2010, pp. 40-47, (in Armenian)
The Word Yeghern and the Semantic Field of its Equivalence in English
2010 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1-2 (7),
Lusakn Publishers, Yerevan,
pp. 138-148
The Recreation of Symbolic Images in Literature (pp. 68-74) // In Search of (Non) Sense. / Ed. by Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska, Grzegorz Szpila.
2009 | Հոդված/Article
collective monograph
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne,
293p., (with co-authors)
Verbal Art: From the Polyphony the Word to Non-Verbality
2009 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1-2 (6), Lusakn Publishers, Yerevan,
pp.109-114
Ս. Գասպարյան , Լ. Գասպարյան
Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանությունը. համարժեքության խնդիրներ
2009 | Հոդված/Article
Վէմ, ամահայկական հանդես, թիվ 3(28),
«Վէմ հանդէս» հրատ. ՍՊԸ, Երևան,
էջ 145-156
Ներգործման գործառույթի իրացումը գրաքննադատական շարադրանքում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1,
«Լուսակն» հրատ., Երևան,
Էջ 48-55
S. Gasparyan , Elzbieta Chrzanowska-Kluczewska, Grzegorz Szpila
In Search of (Non) Sense
2009 | Գիրք/Book
Monograph, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, (293p.), (with co-authors)
Լեզվական միավորների հարաբերակցության խնդիրը թարգմանության մեջ
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N1, Երևան, 2008
էջ 3-12
A Survey of English Studies in Armenia (203 -223) // European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline. Book II. / Ed. by Renate Haas & Balz Engler
2008 | Գիրք/Book
University of Leicester Press, Great Britain,
240p.
Ս. Գասպարյան , Լ. Գասպարյան
Թարգմանական «բաց». անփութություն թե միտում
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N 3-4,
«Կրթության ազգային ինստիտուտ» հրատ., Երևան,
Էջ 76-92
European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline, II
2008 | Հոդված/Article
European History of English Studies, Edited by Renate Haas and Balz Engler. Published by The English Association. Great Britain: University of Leicester, 240 pages
English Style In Action
2008 | Գիրք/Book
Manual, Lusakn, Yerevan 2008, 158p.
The Pragmalinguistic Perspective of Metaphor
2008 | Հոդված/Article
LATEUM 2008: Language, Speech, Communication, Culture. Lateum International Conference Proceedings,
“Maks Press”, Moscow,
pp.13-19
Seda Gasparyan , Renate Haas, Balz Engler
European English Studies: Contributions towards the History of a Discipline. Book II
2008 | Գիրք/Book
Monograph, Great Britain, University of Leicester, 2008, (240p.), (with co-authors)
Лингвопоэтика образного сравнения
2008 | Գիրք/Book
Издание 2-е, исправленное, дополненное,
изд.-во “Лусакн”, Ереван,
180 с.
English Style in Action
2008 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Manual. Yerevan, Lusakn Publishers, 2008,
168p.
К вопросу о взаимодействии функциональных стилей в тембральном освещении
2007 | Հոդված/Article
Филологические науки, N1, M., 2007
с. 78-84.
Նորիրադրություն. Կրթական խնդիրներ
2007 | Գիրք/Book
Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտական աշխատությունների ժողովածու, N1, Երևան, 2007
էջ 7-9
Символика как форма выражения образа автора в произведениях Д. Г. Лоуренса
2007 | Հոդված/Article
Вестник МГЛУ, выпуск 522, М., 2007, с. 72-79
S. Gasparyan , S. Kuyumgyan
Philological Insights
2007 | Գիրք/Book
Manual, Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Manual. Yerevan, Lusakn Publishers, 2007, 292p.
Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 79-83
|
Metaphoric Displacement – a Reliable Guide in Literary Translation
2006 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. No1(2), Yerevan, Lusakn Publishers, 2006
pp. 106-110.
Ձևի և բովանդակության միասնականությունը բանասիրական մոտեցմամբ
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հասարակական գիտություններ, No 3,
Եր., Երևանի համալսարանի հրատ.
Էջ 79 - 83
On Objectivity of Understanding Verbal Art (pp 67-72) // The Knowledge of Literature. Vol. V / Ed. by Angela Locatelli
2006 | Գիրք/Book
Bergamo University Press, Sestante Edizioni, 2006,
150 p. (with co-authors)
Seda Gasparyan , Angela Locatelli
The Knowledge of Literature. Vol. V
2006 | Գիրք/Book
Monograph, Bergamo University Press, 2006, (p.149), (with co-authors)
Խորհրդանիշը` որպես բառարվեստի ստեղծագործության հանգուցային տարր
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, No 3 (24)
Եր., «Ասողիկ» հրատ.
Էջ 140-146
Что такое авторский стиль и как он формируется?
2005 | Հոդված/Article
Астхик, Гирк таргманчац, No 14-15, Ереван, 2005, изд.- во "Саак Партев", с. 239-258
English for University Students (Develop your Language Skills)
2005 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2005,
334p.
The Linguostylistic and Linguopoetic Analyses in Action
2004 | Հոդված/Article
Gitelick, No 16 ,
Yerevan,
p.p. 38-44
Ոչ բառացի թարգմանություն, թե փոխաբերական տեղաշարժ
2004 | Հոդված/Article
Պոեզիայի ապագան թարգմանության միջոցով: «Պ.Ե.Ն»-ի միջազգային գիտաժողովի նյութեր,
Եր., «Ա և Մ» հրատ.
Էջ 55-63
К вопросу об изучении индивидуального стиля автора
2004 | Հոդված/Article
Филологические науки, No 4, Mосква, с. 50-57
Concerning the Problem of Understanding Verbal Art
2003 | Հոդված/Article
Gitelick, No 10 ,
Yerevan,
p.p. 28-34
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Ս. Գասպարյան , Ա. Բարլեզիզյան
ՀՀ միջնակարգ հանրակրթական հաստատությունների օտար լեզուների առարկայական չափորոշիչներ
2003 | Գիրք/Book
Երևան, 2003,
54 էջ
S. Gasparyan , L. Alexandryan
English - 2003 (a bank of entrance examination tests)
2003 | Գիրք/Book
Yerevan, Lusakn Publishers, 2003,
388p.
Շեքսպիրյան բառի բազմաձայնությունը
2002 | Հոդված/Article
Աստղիկ, գիրք թարգմանչաց, No 12,
Եր., «Սահակ Պարթև» հրատ.
Էջ 9-13
Ս. Գասպարյան , Հ. Թովմասյան
Բացահայտ և ոչ բացահայտ մակդիրների ճանաչողական արժեքը
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, գիտական աշխատությունների ժողովածու, No 3,
Եր., Երևանի համալսարանի հրատ.
Էջ 98-109
Academic English for Linguists
2002 | Հոդված/Article
Textbook, Հաստատված է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից որպես բուհական դասագիրք, ԵՊՀ, 2002, 220 էջ
Ֆրանսերենից անգլերեն ներթափանցած գոյական փոխառությունների ձևաբանական յուրացման խնդիրը (XVII-XVIII դդ. նյութի հիման վրա)
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, No 4,
Եր., «Ասողիկ» հրատ.
Էջ 3 -14
S. Gasparyan , A. Minasyan
Academic English for History Students (advanced level)
2002 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook), Yerevan, Lusakn Publishers, 2002,
160 p.
Academic English for Linguists. (advanced level)
2002 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook,Yerevan, Lusakn Publishers, 2002
218 p.
Թարգմանության տեսության հարցեր
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ, Գիրք թարգմանչաց, No 11,
Եր., «Սահակ Պարթև» հրատ.
Էջ 44 - 51
К вопросу об индивидуальном использовании сравнений в произведениях Д. Г. Лоуренса
2001 | Հոդված/Article
Астхик, Гирк таргманчац, No 11, Ереван, изд.- во "Саак Партев", с. 419 - 430
The Shakespearean World of Imagery
2000 | Հոդված/Article
Astghik. Translators’ Book, No 9 - 10,
Yerevan, <> publishers,
p.p. 124 - 129
Фигура сравнения в функциональном освещении
2000 | Գիրք/Book
Ереван, изд.-во Ереванского Университeта, 2000
324 с.
On Some Translation Peculiarities in Verbal Art
1999 | Հոդված/Article
Hai Keank, weekly newspaper, USA 1999, pp. 4-5
ESP-ն որպես միջազգային կարևորագույն հաղորդակցման միջոց
1999 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80-ամյակին, Երևան, 1999
ESP-ն որպես միջազգային գիտական հաղորդակցման կարևորագույն միջոց
1999 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար: Թեզիսներ», Գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80 ամյակին, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն,1999,46-47
On the Pragmalinguistic Analysis of Expressive Means
1998 | Գիրք/Book
Foreign Languages of Higher School", Yerevan, 1998, pp. 18-28
Tests for Practice (with keys)
1997 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Lusakn Publishers, 1997, 176p.
On Image Polyphony
1996 | Գիրք/Book
Problems of English Philology, Abstracts, YSU press, 1996, p. 27
Ծիծաղաշարժ չափազանցությունը գեղարվեստական գրականության մեջ
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 152-157
|
Զուգադրության դերը լեզվաբանաստեղծական վերլուծության մեջ (Աստվածաշնչի անգլերեն թարգմանական տարբերակների հիման վրա)
1993 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 3 (586), ՀՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1993, էջ 88-96
On the Problem of Metaphor of Dissimilar
1991 | Հոդված/Article
Banber publ. Yerevan 1991, pp. 33-37
S. Gasparyan , A. Matevosyan
Exercises in English Style
1991 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Yerevan University Press, 1991, 44p.
Տարբերութակիր փոխաբերության ոճական մի քանի յուրահատկությունների մասին
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 157-161
|
On the Linguostylistic Analysis of the Text
1990 | Գիրք/Book
Academic Papers in Foreign Languages, YSU publ. Yerevan 1990, pp. 43-52
Ս. Ք. Գասպարյան , Գ. Ս. Ստեփանյան
Բազմաձայնությունը որպես պատկերավորման միջոց
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (70), Երևան 1990թ., էջ 162-166
|
Համեմատությունը որպես ոճական հնարք գեղարվեստական գրականության մեջ և գիտական արձակում
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 180-186
|
Գեղարվեստական գրականության ուսումնասիրության մի քանի մեթոդաբանական հարցեր
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 177-181
|
S. Gasparyan , O. Akhmanova
Philological Phonetics
1986 | Հոդված/Article
Manual, Moscow, MGU, 1986, pp. 87-105, (with co-authors)
К вопросу о функционировании тембра II в художественном контексте (Տեմբր II-ը գեղարվեստական կոնտեքստում)
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 163-168
|
Գրական երկի սկզբունքային տարբերությունը այլ բնույթի ստեղծագործություններից
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (52), Երևան 1984թ., էջ 201-204
|
Հ. Ազիզբեկյան, Ս. Գասպարյան
Վաղ միջնադարյան նորահայտ հայկական աղեղ
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 127-138
|
С. Гаспарян , О. Ахманова, Н.Гвишиани
Диалектическое единство лингвостилистического и лингвопоэтического изучения художественной литературы
1980 | Գիրք/Book
Монография, Диалектика единичного, особенного и всеобщего в науке о языке. Москва,1980, (с.149-160)